HeerlenMondiaal werk

HeerlenMondiaal wil bewerkstellingen dat mensen –in dit geval in Heerlen en omgeving- zich engageren met het lot en de situatie van mensen in landen in het Zuiden. Mensen in het Zuiden, in een situatie van armoede en bezig met inzet voor een betere wereld voor henzelf, hun kinderen en hun hele leefomgeving, hun ‘ontwikkeling’. Daarnaast wil Mondiaal Vormingswerk bewerkstellingen dat mensen zo vreedzaam en duurzaam mogelijk hun leven inrichten.
Mondiaal Vormingswerk staat voor een goede ontwikkeling van mensen waar ook ter wereld, waarbij er aandacht is voor sociaal-economische omstandigheden, mensenrechten, vrede en veiligheid en een duurzaam milieu en leefomgeving.
Een goede werkdefinitie van het begrip ‘ontwikkeling’ wordt gegeven door Menno Kamminga: Ontwikkeling is een economisch, politiek, cultureel en spiritueel proces van bijsturing en herschepping van de (mondiale) kapitalistische economie, geleid door de morele principes van brede participatie, egalitaire rechtvaardigheid en bezonnen duurzaamheid, opdat vooral de armen en ook toekomende generaties in toenemende mate in staat gesteld worden zich eigengemaakte visies op het goede leven te realiseren –intranationaal, maar ook internationaal en mondiaal” .
Mondiaal Vormingswerk kent een drietal ‘niveaus’:
1) Voorlichting geven en informatie verstrekken aan mensen, groepen, scholen. Verteld wordt over de situatie in een land, over de situatie van mensen die er leven etc.
2) Meningsvorming. De gegeven voorlichting en informatie leiden bij mensen tot het besef dat mensen in het Zuiden onze steun verdienen in hun inzet voor een betere wereld. Mensen geven aan goede doelen, kopen soms spulletjes in een Wereldwinkel etc. als uiting van hun betrokkenheid.
3) Bewustwording. Door de informatie en meningsvorming gaan mensen hier nadenken en komen tot de slotsom dat hun gedrag hier mede van invloed is op het welzijn en de welvaart van mensen in het Zuiden. Men gaat nadenken over de eigen levenswijze en maakt daarbij keuzes, die gericht zijn op een meer duurzaam leven, bij voorbeeld door het inkopen van sociaalgerechte producten (met bv Max Havelaar-keurmerk) en milieugerechte producten.

Naast deze theoretische benadering wordt er ook aan sociale/geweldloze actie gedaan, zoals door de Raad van Kerken, die elke eerste donderdag van de maand een Stiltekring “Stille schreeuw voor Vrede” op de hoek Promenade-Honingmanstraat houdt.