Kerst en Nieuwjaarswens !!

Heerlen mondiaal wenst iedereen:

Prettige Kerstdagen en een gelukkig en vreedzaam 2013 !!

Traditie getrouw verschijnt De Inkijk nooit in januari.

Het eerste volgende volgende nummer verschijnt daarom omstreeks 1 februari 2013.

Kopij kan tot uiterlijk 23 januari 2013 gemaild worden naar: frank@rochette.nl

Berichten voor onze website kunt u ook mailen aan het bovenstaande email adres.


Stuur deze Inkijk eens door !!

HeerlenMondiaal en in het bijzonder de redactie maken de Inkijk graag.

Wij willen ook dat onze informatie wijd en zijd verspreid wordt. Per e-mail is dat gemakkelijk en goedkoop. We denken dat er ook belangstelling voor de Inkijk is. Maar hoe krijgen we meer abonnees ?

Wij hopen via U !

Vandaar dat we u en alle andere abonnees van de Inkijk verzoeken onze maandelijkse nieuwsbrief door te sturen naar wat familie, vrienden en/of kennissen. Met de vraag om bij interesse je rechtstreeks op de Inkijk te abonneren.

Dat doorsturen lijkt ons niet zo moeilijk of veel werk en misschien doet u er wel wat mensen een plezier mee.

Nieuwe abonnees zijn dus van harte welkom. Zij kunnen zich melden via het e-mailadres: inkijk.heerlenmondiaal@gmail.com

Alvast hartelijke bedankt,
namens de redactie en HeerlenMondiaal,
Harrie Winteraeken, voorzitter


22 december 2012 - Informatie en kerst avond van ICMP

De Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad organiseert op zaterdag 22 december 2012 een feest en informatie avond met als thema: Multicultureel samenleven is de toekomst.

Deze avond begint om 18.30 uur, in de grote zaal van Luciushof, aan de Putgraaf 3, 6411 GT in Heerlen. De zaal gaat om 18.00 uur open.

Het informatiedeel van deze avond gaat over Immigratie, integratie en asiel in het regeerakkoord van de nieuwe regering.

Het tweede deel van de avond gaat over Kerstmis (veelal zo aangeduid door rooms-katholieken ) of Kerst (feest) (veelal zo aangeduid door protestanten) is een belangrijk christelijk feest in het kerkelijk jaar. Met Kerstmis wordt door christenen de geboorte van Jezus gevierd. Het kerstfeest wordt in de westers- christelijke wereld gevierd op 25 december, maar in de oosters-orthodoxe kerken (zoals de Russisch-orthodoxe kerk), wordt de Juliaanse kalender gebruikt, zodat het daar twee weken later valt. In veel streken zijn er speciale vieringen op de avond ervoor (kerstavond, middernachtsmis) en /of de dag erna.

Het lijkt de laatste tijd niet zo goed te gaan met de multiculturele samenleving. De standpunten in de politiek verharden en steeds vaker lijken er problemen te ontstaan tussen de verschillende culturele groepen in de Nederlandse samenleving.

De tegenstellingen, en het debat hierover, lijken zich de laatste jaren te verharden. Sinds de moord op Pim Fortuyn en, meer recentelijk, op Theo van Gogh, komen bevolkingsgroepen steeds meer tegenover elkaar te staan. De 'politiek correcte' denken van vroeger, waarbij niet werd gepraat over de problemen die ontstonden met de komst van de nieuwe Nederlanders, is inmiddels al lang verleden tijd. En de positieve kanten van de multiculturele samenleving zijn nauwelijks meer onderwerp van gesprek.

Stg.ICMP levert een bijdrage aan het vormgeven van burgerparticipatie en bevorderen van de multiculturele samenleving in parkstad. Om burgers en maatschappelijke organisaties in de toekomst te betrekken bij het beleid wordt een agenda ingesteld.

Het programma van deze avond:

18.00 uur zaal open
18.30 uur welkomstwoord door de voorzitter van de stichting ICMP
18.45 uur Herdenken slachtoffers geweld in het Midden -Oosten
19.00 uur presentatie over Immigratie, integratie en asiel in het regeerakkoord 2012
20.00 uur Informatie over kerst
20.15 uur pauze ( koffie en Irakese thee met hapjes)
20.20 uur muziek uit Irak
21.45 uur Bloemen en Cadeaus verspreiden aan vrijwilligers van het jaar
22.00 uur Einde programma

Voor meer informatie:

Voorzitter Fadhel Al Hassouni
06-339292276


Hulpactie voor Syrie

Op 15 maart 2011 werd het Syrische Comité NL opgericht.

Eind september 2012 startte het Syrisch Comité, via een oproep op facebook, een hulpactie voor de mensen in Syrië.

Vele schenkingen in de vorm van goederen en/of donaties kwamen en komen er binnen en zonder dit waren wij er nooit zover kunnen komen als waar we nu zijn.

Aan een ieder die een aandeel leverde, klein of groot: HARTELIJK BEDANKT !

Er is in het totaal een bedrag van ? 4500,- gedoneerd en daar zijn mooie dingen van gedaan.

Er werd een container gehuurd voor het vervoer van alle goederen. de kosten voor de huur van de container en de overtocht worden geraamd op ? 2000,-, de officiële rekening wordt één dezer dagen verwacht.

Zo is ? 1000,- besteed bij een textielbedrijf, waarvan de eigenaar zelf afkomstig is uit Syrië. Hij schonk 1800 kg kleding in goede staat, droeg zorg voor selectie op kwaliteit en de luchtdichte verpakking van de kleding en dekens.

De vervoerskosten om alle spullen in Nederland en België op te halen, naar de opslagplaats en tenslotte naar de container te brengen, zijn uitgekomen op ? 410,-.

En we zijn er nog niet !

Er hangt vanzelfsprekend een prijskaart aan de klus om de goederen onder toezicht vanuit de haven in Mesrim naar de vluchtelingenkampen in Syrië te transporteren.

Als we de balans opmaken dan is er ? 4500,- gedoneerd en tot nog toe ? 3410,- uitgegeven.

Het is erg moeilijk om in te schatten welke kosten ons nog boven het hoofd hangen om de goederen vanuit Mesrim bij de vluchtelingen te krijgen.

Gezien de onveilige situatie ter plekke houden we rekening met tegenslagen en we kunnen niet vaak genoeg zeggen dat iedere euro gestort op ons rekeningnummer 254 800 629 bij de Triodosbank onder vermelding van 'kleding en medische hulp' van harte welkom is en blijft !

Want na deze container volgen er meer!

Dus ook uw schenkingen van schone kleding en dekens, van verband- en hulpmiddelen, van alles dat het leed van de Syrische vluchtelingen kan ver-zachten, blijven zeer gewenst.

U kunt ons nog steeds helpen met het verzamelen van deze medische hulpmiddelen en schone dekens en ook kunt u geld doneren om in Libanon dekens of medicatie te kopen, voor vragen kunt u contact opnemen met:

Bassam Haddad 0031640629413
Almuthana Arja 0031645398712
Andre Abdallah 0031649319656

U kunt het geld doneren voor dit project:
Triodos bank, rekeningnummer 254800629
ten name van Vereniging Het Syrische Comité
onder vermelding van actie deken en medische hulpmiddelen

Met vriendelijke groet,
Het Syrische comité
Kamer van Koophandel: 55968600


De nieuwe wenskaarten van ATD Vierde Wereld zijn weer binnen

Met gepaste trots presenteren we onze nieuwe collectie kaarten, waarvan enkele afgebeeld.

     

  Harten hebben geen kleur                             De grote vreugdedans verweeft onze              Een slee vol dromen, de Kerstman
  en alleen liefde maakt ze sterk                      vriendschappen met klingelende                   verjaagt de wanhoop
  klokjes en vrolijke noten

Iedere kaart die u koopt voor uzelf, familie, vrienden of anderszins geeft een sprankje hoop, kennis, liefde, idealisme, cultuur op plaatsen in de wereld waar armoede heerst. De opbrengst is voor straatbibliotheken, werkplaatsen waar mensen hun beroep kunnen leren, plekken waar de jongste kinderen les krijgen terwijl hun ouders begeleid worden en andere culturele acties in landen in de hele wereld.

Deze kaarten zijn te koop tijdens de activiteiten rondom Mensenrechtendag, in de Luciushof (info hierover elders in de Inkijk) of anders bij:

Marion Braad, Baanstraat 4, 6372 AG Landgraaf, zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl

Ook kunt u ze bestellen via de website: www.atd-vierdewereld.nl


Repaircafé GeredGoed zoekt COORDINATOR

Wie wil de spil zijn van een leuk team ?

Per 1 januari 2013 komt de functie van COÖRDINATOR vrij voor Repaircafé GeredGoed, waarvoor wij graag 1 of 2 personen willen inwerken.

Wat houdt het in ?

Allereerst moet je hart hebben voor MENS & MILIEU en de repareergedachte omarmen en kunnen uitdragen,
Contact onderhouden met het reparatieteam (voornamelijk via mails),
Contact onderhouden met het Landelijk Repaircafé, websitebeheerders, en de locaties waar je gaat repareren,
Maandelijks verslagen en een persbericht schrijven, dus een goede beheersing van de nederlandse taal is wenselijk,
Affiches aanpassen, printen en rondbrengen/ bezorgen, Uiteraard kunnen taken medegedragen worden door de bestaande Werkgroep Repaircafé GEREDGOED. Allen vrijwilligers !

Spreekt dit je aan en heb je ruim vrije tijd, neem dan contact op met Petra Timmermans 045-5710055.

Voor meer informatie over Repaircafé GeredGoed: www.repaircafe.nl/heerlen/

LET OP: AUB NIET meer reageren er is een nieuwe coordinator gevonden.


Protest tegen pensioenfondsen die in kernwapens investeren

Op 2 november 2012 heeft de actiegroep Campagne tegen Wapenhandel geprotesteerd bij het ABP aan de Oude Lindestraat 70 in Heerlen omdat dit pensioenfonds in kernwapens belegt.

Zij plaatsten een protestbord met de tekst 'Dit pensioenfonds belegt in kernwapens', dat overigens weer vlot werd verwijderd. Maar het punt was gemaakt.

Onderzoek van de Campagne tegen Wapenhandel toont aan dat Nederlandse pensioenfondsen de afgelopen tijd meer zijn gaan investeren in bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie of onderhoud van kernwapens. Volgens CtW belegt ABP momenteel ruim ? 660 miljoen in twintig bedrijven die betrokken zijn bij ontwikkeling, productie en onderhoud van kernwapens.

Daarentegen heeft volgens Mark Akkerman van CtW een flink aantal pensioenfondsende afgelopen jaren de beleggingsportefeuilles geschoond van bedrijven die kernwapens maken. De achterblijvers zijn juist meer pensioengeld gaan investeren in bedrijven als EADS en BAE Systems.

Het behoeft eigenlijk geen betoog dat kernwapens de meest vernietigende wapens zijn. Bij gebruik van kernwapens kan geen onderscheid gemaakt worden tussen militaire doelen en burgerdoelen. Bovendien blijven kernwapens nog jaren na gebruik slachtoffers maken. Het Non-Proliferatieverdrag (NPV) verplicht staten tot nucleaire ontwapening, maar in plaats daarvan worden de kernwapens van de NAVO gemoderniseerd.

Het ABP ontkent niet dat het belegt in deze bedrijven. ABP heeft een transparant beleggingsbeleid, dat is verwoord in een 24 blz. tellend 'Corporate Governance Raamwerk'. Daarin zegt het ABP op te letten op 'goed ondernemingsbestuur' van de bedrijven waar het aandeelhouder en mede-eigenaar is. Daarnaast heeft het ABP de nota 'Beleid inzake verantwoord beleggen' waarin ABP ook aangeeft maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Hierbij let het ABP op 'milieu, sociale omstandigheden en goed onderneningsbestuur'.

Wat betreft bewapening legt het ABP 'verantwoord beleggen' uit als niet beleggen in bedrijven die verboden wapens maken zoals clusterbommen en landmijnen. Zo heeft het ABP 15 bedrijven uitgesloten die betrokken zijn bij clusterbommen en één die het Non-Proliferatieverdrag schendt. Daarnaast belegt het ABP niet in staatsobligaties van 10 landen die onder het wapenembargo van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vallen. Het ABP volgt in haar beleid de nationale wetgeving en internationale verplichtingen van de Nederlandse overheid. En die wil de kernwapens ook nog niet de wereld uit. De bedrijven die betrokken zijn bij kernwapens zijn daarom niet uitgesloten. Voorbeelden zijn vliegtuigbouwer Boeing, Honneywell (simulatieapparatuur) en Rolls-Royce (nieuwe Britse kernwapenonderzeeërs).

Volgens Campagne tegen Wapenhandel zijn er in Nederland verschillende pensioenfondsen die laten zien dat het beter kan: UWV, Zorg en Werk, Akzo, Post NL, ING en Philips vinden de betrokkenheid van deze bedrijven in kernwapens voldoende reden om hier niet (meer) in te beleggen. ABP kan dus ook een eigen verantwoordelijkheid nemen in plaats als braaf ambtenarenfonds zich achter zijn belangrijkste opdrachtgever te verschuilen.

Zie voor het onderzoek naar beleggingen in kernwapens en foto's van de actie: www.stopwapenhandel.org

Op deze website is ook de mogelijkheid om een petitie te ondertekenen 'Geen pensioengeld voor wapens !'


Petitie 'sluit de kerncentrales in Tihange'

De kerncentrale in Tihange (België) kampt met groeiende problemen door ouderdom en slijtage. Diverse rapporten spreken over sterke tekortkomingen van de veiligheid. Grote, dichtbe-volkte, stukken van Limburg, België en Duitsland liggen in de directe gevarenzone. Tihange sluiten is de enige oplossing !

Vlak over de grens langs de Maas bij Huy staat een krakkemikkige kerncentrale met een lekkend reactorvat en met een omhulsel vol betonrot. De afstand tot het Vrijthof is in vogelvlucht zo'n 40 km.

Heel Zuid-Limburg ligt ruim binnen de 80 km zone. In de 80 km-zone rondom de kerncentrale van Fukushima moest iedereen worden geëvacueerd. Bovendien staat de wind hier het grootste deel van het jaar uit het zuidwesten. Dus als het mis gaat, dan krijgt Zuid-Limburg de volle laag. Die centrale vormt dus een groot gevaar voor onze regio en moet dicht !

Echter, de Belgische regering twijfelt en de Nederlandse regering doet (nog) te weinig. Daarom: geef ze een zetje in de goede richting !

Zie de foto uit de Belgische krant Le Soir van 1 september jl:


©Elodie Ledure - Le Soir

GroenLinks Limburg is een online petitie begonnen 'Tihange dicht - Limburg veilig'.

Een belangrijk onderwerp, waarvoor we als bedreigde bewoners zoveel mogelijk mensen moeten mobiliseren (GroenLinks of niet, Limburger of niet).

Het ondertekenen van de petitie kost je nog géén minuut.

Dit moet je doen:

. Volg de link: http://petities.nl/petitie/tihange-dicht-limburg-veilig tihange
. teken de petitie door naam en e-mailadres in te vullen - desnoods anoniem -
  en
. klik op de link in de bevestigingsmail die je daarna meteen krijgt.

Tot slot: maak deze petitie verder bekend door deze aan zoveel mogelijk mensen die je kent door te sturen, of anderszins attent te maken op dit bericht.


Demonstratie Stop Tihange 12 januari 2013 Maastricht

Op initiatief van de Zuid-Limburgse gemeenteraadsfracties en de Provinciale Statenfractie van GroenLinks wordt op 12 januari 2013 in Maastricht een internationale demonstratie tegen de kerncentrale van Tihange georganiseerd.

Na een mars vanaf het station naar de Markt zullen de handtekeningen van de petitie:
http://petities.nl/petitie/tihange-dicht-limburg-veilig tihange worden aangeboden aan de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en aan de
Tweede Kamer.

"Bijna 7.000 mensen uit Zuid-Limburg en de Euregio steunen de oproep dat er veiligheidsplannen moeten worden gemaakt in verband met de risico's van de kerncentrale van Tihange", aldus Statenlid Gert-Jan Krabbendam en raadslid Rob Hoenen namens GroenLinks. "We willen bereiken dat er plannen voor schuilen, evacuatie en uitdelen van jodiumpillen komen tot 80 kilometer van de potentiële rampplek. Daarnaast willen we grensoverschrijdende kernrampoefeningen en spoedige sluiting van de tikkende tijdbom Tihange. De Zuid-Limburgse oproep aan Den Haag om eindelijk eens van woorden daden te maken als het om de veiligheid van de Limburgse bevolking gaat, wordt steeds luider."

De demonstratie start op zaterdag 12 januari 2013 om 14:00 uur op het station van Maastricht. De route gaat via de binnenstad naar de Markt. "Iedereen aan wie een kernenergieveilige toekomst voor zijn of haar kinderen en kleinkinderen aan het hart gaat, is van harte uitgenodigd om mee te lopen. Het gaat om een serieus probleem, maar we houden de toon ludiek.

Burgemeester Hoes van Maastricht heeft als voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zijn deelname toegezegd. Daarnaast zijn de gouverneur en woordvoerders uit de Tweede Kamer uitgenodigd om de petitie in ontvangst te nemen.


Succesvolle Informatieavond van Stichting ICMP

Met grote succes organiseerde de Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad (ICMP) op zaterdag 3 november 2012 een informatieavond en cultureel feest.

Bijna 60 geïnteresseerden mensen met verschillende nationaliteiten (nederlands, irakees en ?) waren aanwezig waaronder veel familie's met hun kinderen.

Op deze avond heeft de stichting ICMP families ontvangen die door de stichting geholpen zijn met hun aanvragen gezinshereniging.

Het betrof 2 Irakese families en een alleenstaande vrouw uit Gunnie .

Deze vrouw kon eindelijk met haar zoon van 9 jaar worden herenigd die twee jaar alleen in Dakar waar hij in 2010 naartoe was gereisd. In deze 2 jaar woonde hij zonder zijn moeder bij een kennis in Dakar. De vrouw is erg blij met dit resultaat.

Ook een vrouw uit Eritrea werd met haar aanvraag geholpen. Op dinsdag 30 oktober is de familie van deze vrouw , bestaande uit man en twee kinderen naar Nederland gekomen. De familie woont nu in AZC Gilze en Rijn en wachten daar hun verblijfsvergunningen Deze vrouw is ook eindelijk na 1 ½ jaar met haar familie herenigd.

De Stichting ICMP draait spreek uren in het gebouw van Luciushof elke maandag en woensdag.

Advies en spreekuren zijn voor iedereen !


Ontwikkelingsproject in Ghana

In het november nummer 2012 van de Inkijk was te lezen dat Gerrit en Tineke Koenders op bezoek kwamen in Nederland.

Tijdens dit bezoek hebben ze op 6 november in de druk bezochte Michael kerk in Landgraaf over hun werk in Ghana verteld.

De avond begon met een inleiding van Mevr. Ada Hagreis.

samen met haar man is zij bij Gerrit en Tineke in Ghana op bezoek geweest en zij vertelde hoe goed Gerrit en Tineke zich aanvullen bij hun werkzaamheden daar.

Toen begon Gerrit met een boeiende PowerPoint presentatie.

Over wat ze al bereikt hebben zo hebben ze al verschillende waterputten geslagen en de bevolking geleerd zelf voor het onderhoud te zorgen.

Na een brand hebben ze het weeshuis waar Tineke werkt weer opgebouwd tijdens deze werkzaamheden hebben ze ook nog 20 baby's en peuters in hun eigen huis verzorgd. Ook hebben ze voor nieuw sanitair en verbetering van de slaapzalen gezorgd van een internaat.

Gerrit heeft in samenwerking met de K.N.V.B. al 90 voetbaltrainers opgeleid en hij geeft ook sporttraining op scholen en verenigingen.

Ook is Gerrit door de vele werkzaamheden die hij voor zijn dorp verrichtte tot Chief gekroond en is Tineke nu zijn Queen. Hierdoor worden ze nu met meer respect behandeld en kunnen ze nog meer voor de bevolking betekenen.

Tijdens de presentatie gaf Tineke enkele aanvullingen op haar man. Ook vertelde ze dat ze erg geschrokken is van de kraamvrouwensterfte en dat ze dit als haar nieuw te starten project ziet.

Verder hebben ze een nieuw weeshuis geadopteerd dat in miserabele toestand verkeert en door hun opgeknapt gaan worden.

Ook proberen zij voor enkele studenten hun studie gefinancierd te krijgen. Na dit alles op zeer enthousiaste wijze verteld te hebben was er tijd voor koffie en zelfgebakken cake van de werkgroep "Tineke en Gerrit".

Hierbij was er voor iedereen de gelegenheid om even bij te kletsen.

Voor al hun projecten kunnen Gerrit en Tineke nog wel wat steun gebruiken.

Giften kunnen gestort worden op ING rek.nr. 4425045 t.n.v. Stichting Kans Voor Open Doel te Utrecht


De Luciferprijs voor de Ambassade van Vrede in Heerlen

De Luciferprijs, de prijs van IKV Pax Christi voor de meest innovatieve en spraakmakende Vredesweekactiviteit is dinsdag 9 oktober 2012 aan de Ambassade van Vrede in Heerlen uitgereikt.

Volgens het juryrapport kon deze ambassade op creatieve manier en met zeer weinig middelen het thema van de Vredesweek dicht bij de mensen neerzetten. Het is de tweede keer dat het Vredesplatform Heerlen deze prijs in ontvangst mocht nemen.

Op de markt 'Heerlen in de wereld, de wereld in Heerlen' had de Ambassade een kraam ingericht waarbij volwassenen en kinderen geconfronteerd werden met de steenkolenproblematiek.

Honderdtwintig mensen hebben een oproep ondertekend aan energiebedrijven waarin staat dat deze bedrijven meer inzicht moeten geven in de leveranciers van steenkolen.

De jury waardeert dat de actie van de ambassade verwijst naar de lokale geschiedenis van Heerlen, dat er een handelingsperspectief aan vast zit en dat de ambassade naar de mensen toestapt.

Henk Dado van het Vredesplatform Heerlen kijkt tevreden terug: "We wilden een activiteit organiseren die laagdrempelig is voor de mensen. Op deze manier proberen we mensen te bereiken die normaal gezien niet snel betrokken raken bij ons werk."


Engelen in de wereldwinkel

Het is nog lang geen Kerst, maar de eerste engelen zijn al weer gesignaleerd in de Wereldwinkel.

       

Ze zijn er in allerlei materialen: van maispapier, hout, keramiek, steen of metaal. Voor heel verschillende prijzen: van nog geen drie tot meer dan dertig euro.

Om in de kerstboom te hangen of als kunstwerk een mooie plaats in de kamer te geven. Maar allemaal gemaakt door ambachtslieden en kunstenaars in Afrika, Azië of Latijns-Amerika.

De Wereldwinkel heeft nog veel meer producten voor de Kersttijd en het nieuwe jaar. Zo zijn er kerst-versiering, kerstgroepen en prachtige kerstkaarten te koop. We hebben agenda's en kalenders van bijvoorbeeld Amnesty International en Oxfam Novib.

En de Wereldwinkel is misschien wel de mooiste cadeauwinkel in Heerlen. Voor een kerstcadeau kun je er dan ook heel goed terecht.

Met een cadeau uit de Wereldwinkel doe je niet alleen de ontvanger een plezier, maar ook de maker. De producenten van onze artikelen, meestal kleine boeren, coöperaties of familiebedrijfjes, krijgen namelijk altijd een goede prijs voor hun producten.

Je vindt de wereldwinkel op Akerstraat 9, 6411 GV Heerlen Tel: 045-5719719

www.heerlen.wereldwinkels.nl/


15 december 2012 - Trommelen voor water

Op zaterdag 15 december 2012 gaat Stichting Aman-Iman op de markt van Maastricht een magisch Nigerees feestje houden.

Wat kun je allemaal verwachten op 15 december ?

Als eerste natuurlijk heel veel informatie over ons project in Niger, de waterinstallatie. Op dit moment is men druk bezig met de voorbereidingen.

Daarnaast kun je deelnemen aan de verschillende activiteiten:

. In onze Toearegtent genieten van een echte theeceremonie;
. Verkoop van originele spulletjes uit Niger;
. Foto tentoonstelling van onze reizen naar Niger;
. Expositie van handwerk uit Niger;

Hoogtepunt van deze middag is:

Als feestelijke hoogtepunt van dit feestje zal middags om 15.00 uur onder het motto 'trommelen voor water' en onder leiding van Oumar Dioubaté en andere professionele djembé spelers geprobeerd worden het wereldrecord djembé spelen te verbeteren.

De recordpoging is geslaagd als er 1500 muzikanten meedoen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit moet lukken. Dus neem je eigen instrument mee naar de Markt en lever een bijdrage aan een heus wereldrecord én aan het goede doel.

Meedoen kost € 5,-. Je kunt het bedrag overmaken op bankrekening ING 3240428 van Aman-Iman of ter plekke betalen.


11 december 2012 - Heerlijk Afghaans Eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 11 december een feestelijk solidariteits maaltijd.

U kunt op deze avond genieten van feestelijke Afghaanse gerechten en ook de voortgang van het project Naaiatelier (met Beeldmateriaal) volgen.

Ook zijn er waardevolle Afghaanse sieraden en handwerken te koop.

De opbrengst van deze avond komt ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan voor het project Naaiatelier.

U bent om 18:00 uur van harte welkom in de grote zaal van de Luciushof, Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen.

De entree bedraagt deze maand € 10,-.

A.u.b. van te voren reserveren via mail of telefoon:

b.sediqi@hotmail.com
045-5422356 /06-51919693

Bank: 5029486 (ING)


10 december 2012 - Viering Dag van de Mensenrechten in Heerlen Solidariteit met de slachtoffers in Syrië

 

HeerlenMondiaal organiseert in samenwerking met de Amnesty International groep voor Heerlen / Parkstad Limburg (A.I. groep 637 "Rodeland") op 10 december aanstaande de jaarlijkse viering van de Dag van de Mensenrechten.

Op deze dag herdenken en vieren wij dat op 10 december 1948 de Verenigde Naties de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens ondertekenden, nu 64 jaar geleden.

De activiteiten staan grotendeels in het teken van de ontwikkelingen in Syrië.

Programma Mensenrechtendag:

1. Fakkeloptocht
De traditionele fakkeloptocht door het winkelcentrum van Heerlen start op de hoek Saroleastraat - van der Maesenstraat bij de ingang van het Coriocentrum om 17.00 uur. De optocht eindigt bij de Luciushof, Putgraaf 3. Door deelname aan de fakkeloptocht toont men solidariteit met de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië.

2. Maaltijd
In de grote zaal van de Luciushof worden soep en een broodmaaltijd gegeten.

3. Programma over Syrië (aanvang ± 19.00 uur)
Leden van het Syrië Comité zullen een inleiding verzorgen, waarna er een discussie zal plaatsvinden. De centrale vraag zal zijn: "Kunnen wij vanuit Nederland iets betekenen voor de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië ?"

Van oudsher zet Amnesty International zich in voor de vrijlating van gewetensgevangenen over de gehele wereld.

Dit jaar voert Amnesty actie voor:

- Nasrin Sotoudeh, een Iraanse advocaat, die minderjarigen verdedigde die tot de doodstraf veroordeeld waren;
  en voor
- Ales Bialiatski, voorzitter van de mensenrechten organisatie Viasna in Wit-Rusland.

In de Luciushof zullen petitielijsten aanwezig zijn. U kunt ook deelnemen aan deze actie via: www.amnesty.nl.


Inkijk December 2012 Online

Door de INKIJK-redactie is het December 2012 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


Negende Nieuwsbrief Stichting Vlot Zuid-Limburg

Ons web-team heeft zojuist de negende nieuwsbriefvan Stichting Vlot Zuid-Limburg ontvangen en online gezet


Nieuwsbrief Mondiaal Centrum Maastricht Online

Ons web-team heeft zojuist de mini nieuwsbrief november 2012 van het Mondiaal Centrum in Maastricht online gezet.


Repaircafé GeredGoed zoekt COORDINATOR

Wie wil de spil zijn van een leuk team ?

Per 1 januari 2013 komt de functie van COÖRDINATOR vrij voor Repaircafé GeredGoed, waarvoor wij graag 1 of 2 personen willen inwerken.

Wat houdt het in ?

Allereerst moet je hart hebben voor MENS & MILIEU en de repareergedachte omarmen en kunnen uitdragen,
Contact onderhouden met het reparatieteam (voornamelijk via mails),
Contact onderhouden met het Landelijk Repaircafé, websitebeheerders, en de locaties waar je gaat repareren,
Maandelijks verslagen en een persbericht schrijven, dus een goede beheersing van de nederlandse taal is wenselijk,
Affiches aanpassen, printen en rondbrengen/ bezorgen, Uiteraard kunnen taken medegedragen worden door de bestaande Werkgroep Repaircafé GEREDGOED. Allen vrijwilligers !

Spreekt dit je aan en heb je ruim vrije tijd, neem dan contact op met Petra Timmermans 045-5710055.

Voor meer informatie over Repaircafé GeredGoed: www.repaircafe.nl/heerlen/


Mensenrechtendag 2012

10 december is mensenrechten dag.

HeerlenMondiaal organiseert op deze dag samen, met Amnesty International de traditionele fakkel- optocht door Heerlen.

Na afloop hiervan houden wij een bijeenkomst met een thema dat bij deze dag past.

De organisatie van deze dag is druk bezig met de voorbereidingen en in het volgende nummer van de Inkijk kunt u lezen wat wij precies op deze dag gaan doen.


Dikke dames in Wereldwinkel Heerlen

Nee, het gaat niet om het personeel in de winkel. Dat zijn wel vaak dames, maar de meesten zijn behoorlijk slank. Maar we verkopen sinds ongeveer een half jaar wel beelden van voluptueuze dames in de kleuren zwart, wit, rood en ertussenin.

Op de foto is te zien, dat ze er echt erg leuk uitzien. Soms is de Wereldwinkel een trendsetter, en zo ook met dit product.

De keramieken beelden worden gemaakt door familiebedrijfjes in Latijns- Amerika en zijn een lust voor het oog.

Kom eens langs om ook te genieten van het andere moois in onze winkel. Met aankopen in de wereldwinkel steun je kleine producenten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Je kunt er verzekerd van zijn dat zij een eerlijke prijs hebben gekregen voor hun producten.

Je vindt de wereldwinkel op Akerstraat 9, 6411 GV Heerlen Tel: 045-5719719

www.heerlen.wereldwinkels.nl/


24 november 2012 - Repaircafé Gered Goed in Luciushof Heerlen

In december heeft iedereen het druk met feesten en de overgang naar het nieuwe jaar. Daarom is voor Repaircafé GeredGoed de laatste maand van het jaar aangebroken en staan we paraat op onze basisstek: de Luciushof. De mensen van centrum Heerlen en omliggende wijken zijn hier dan van harte welkom !

Misschien een ideetje om voor Sinterklaas of de Kerst eens niet al te diep in de buidel te tasten, maar iets dierbaars te fixen voor 'n ander? Wie weet een welkom kado !

Op zaterdag 24 november is het reparatieteam van 13.00 tot 16.30 uur aanwezig in de Luciushof, Putgraaf 3 om bezoekers te helpen met het repareren van electrische apparaten, kleding, speelgoed, fietsen en klein meubilair. Zij zullen u dan met raad en daad terzijde staan.

Hebt u niets te repareren, loop dan eens binnen voor een praatje en een kop koffie of help een handje mee.Het is gemakkelijk werken aan deze zelf-ontworpen fietsenstandaard van Remco Wijkmans

Voor meer informatie kijk op:www.repaircafe.nl/heerlen/


24 november 2012 - Reizen is een ontmoeting

Op 24 november 2012 organiseert de Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad een reisje naar Brussel.

Doelstelling is mensen met verschillende achtergronden samen laten reizen.

Kosten:€ 13.00 per persoon.
Vertrekplaats: Achterkant Station ( Heerlen station)
Vertrektijd: 08.00 uur
Tijd terug:18.00 uur vanuit Brussel
Iedereen is welkom !!

Aanmelden : tot en met 07 november 2012
Via:Tel:06-33929276 of sicmp2006@yahoo.com


16 november 2012 - Costa Rica, Nicaragua, Panama bij 'Reizigers informeren reizigers'

In de serie 'Reizigers informeren reizigers', georganiseerd door de Werkgroep Latijns Amerika Heerlen, geven op 16 november vanaf 19.30 Rieneke en Aad de Jong een beeld van hun 3-weekse tocht door genoemde landen.

Zij zullen hun verhaal vertellen en daarnaast is er gelegenheid met hen in gesprek te gaan.

Plaats: Oude Kerkstraat 9 - Heerlen
De avond is vrij toegankelijk !!


6 november 2012 - Ontwikkelingsproject in Ghana

Gerrit en Tineke Koenders komen vertellen

Gerrit en Tineke Koenders (oud-politieman te Heerlen en oud-parochiemedewerkster van de gezamenlijke parochies van Schaesberg) doen sinds eind 2010 vrijwilligerswerk in dienst van de bisschop van Obumasi in west Ghana.

Gerrit treedt op als voetbalcoach voor 15 - 20-jarige jongens, in de hoop hen langer van het middelbaar onderwijs te laten genieten. Daarnaast zorgt hij voor het aanleggen van water putten en begeleidt hij de constructie van nieuwe toilet- en douchegebouwen bij scholen.

Tineke werkt met volle overgave in een weeshuis, waar zij haar ervaring als verpleegkundige kan inzetten.

Hun activiteiten worden financieel mogelijk gemaakt door giften die gestort worden op het ING rekening nummer 4425042, t.n.v. Stichting Kans voor open doel, te Utrecht.

Nu zij op verlof zijn in Nederland, kunt u Gerrit en Tineke Koenders ontmoeten op dinsdagavond 6 november om 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur) in de Michaelskerk te Schaesberg.

Ingrijpende gebeurtenissen doen hun beseffen dat er nog een paar belangrijke taken op hen wachten, en dat zij zich daarvoor graag willen inzetten. Daarbij speelt het behalen van één van de millenniumdoelen, n.l. het terugdringen van kraam-vrouwensterfte, een belangrijke rol.

Over dit alles willen zij u vertellen: over de resultaten van het afgelopen jaar, mede tot stand gebracht door alle financiële en morele steun van het thuisfront in Limburg, en over de plannen voor de toekomst.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

Voor meer informatie: http://kansvooropendoel.nl/


6 november 2012 - Heerlijk Afghaans Eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert elke eerste dinsdag van de maand een solidariteits maaltijd.

De opbrengst van deze maaltijden gaat ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan en het project 'Naaiatelier'.

Tijdens deze avonden kunt u ook terecht voor meer informatie over Stichting Vrouwengroep Vlinder.

De solidariteitsmaaltijd van november zal plaatsvinden op dinsdag 6 november om 18:00 uur.

U bent welkom in de grote zaal van Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen.

De entree bedraagt € 7,50 en graag van te voren reserveren via mail of telefoon:

b.sediqi@hotmail.com
045-5422356 of 06-51919693


Succesvolle Informatieavond van Stichting ICMP

Met grote succes organiseerde de Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad (ICMP) op zaterdag 3 november 2012 een informatieavond en cultureel feest.

Bijna 60 geïnteresseerden mensen met verschillende nationaliteiten (nederlands, irakees en ?) waren aanwezig waaronder veel familie's met hun kinderen.

Op deze avond heeft de stichting ICMP families ontvangen die door de stichting geholpen zijn met hun aanvragen gezinshereniging.

Het betrof 2 Irakese families en een alleenstaande vrouw uit Gunnie .

Deze vrouw kon eindelijk met haar zoon van 9 jaar worden herenigd die twee jaar alleen in Dakar waar hij in 2010 naartoe was gereisd. In deze 2 jaar woonde hij zonder zijn moeder bij een kennis in Dakar. De vrouw is erg blij met dit resultaat.

Ook een vrouw uit Eritrea werd met haar aanvraag geholpen. Op dinsdag 30 oktober is de familie van deze vrouw , bestaande uit man en twee kinderen naar Nederland gekomen. De familie woont nu in AZC Gilze en Rijn en wachten daar hun verblijfsvergunningen Deze vrouw is ook eindelijk na 1 ½ jaar met haar familie herenigd.

De Stichting ICMP draait spreek uren in het gebouw van Luciushof elke maandag en woensdag.

Advies en spreekuren zijn voor iedereen !


Ontwikkelingsproject in Ghana

In het november nummer 2012 van de Inkijk was te lezen dat Gerrit en Tineke Koenders op bezoek kwamen in Nederland.

Tijdens dit bezoek hebben ze op 6 november in de druk bezochte Michael kerk in Landgraaf over hun werk in Ghana verteld.

De avond begon met een inleiding van Mevr. Ada Hagreis.

samen met haar man is zij bij Gerrit en Tineke in Ghana op bezoek geweest en zij vertelde hoe goed Gerrit en Tineke zich aanvullen bij hun werkzaamheden daar.

Toen begon Gerrit met een boeiende PowerPoint presentatie.

Over wat ze al bereikt hebben zo hebben ze al verschillende waterputten geslagen en de bevolking geleerd zelf voor het onderhoud te zorgen.

Na een brand hebben ze het weeshuis waar Tineke werkt weer opgebouwd tijdens deze werkzaamheden hebben ze ook nog 20 baby's en peuters in hun eigen huis verzorgd. Ook hebben ze voor nieuw sanitair en verbetering van de slaapzalen gezorgd van een internaat.

Gerrit heeft in samenwerking met de K.N.V.B. al 90 voetbaltrainers opgeleid en hij geeft ook sporttraining op scholen en verenigingen.

Ook is Gerrit door de vele werkzaamheden die hij voor zijn dorp verrichtte tot Chief gekroond en is Tineke nu zijn Queen. Hierdoor worden ze nu met meer respect behandeld en kunnen ze nog meer voor de bevolking betekenen.

Tijdens de presentatie gaf Tineke enkele aanvullingen op haar man. Ook vertelde ze dat ze erg geschrokken is van de kraamvrouwensterfte en dat ze dit als haar nieuw te starten project ziet.

Verder hebben ze een nieuw weeshuis geadopteerd dat in miserabele toestand verkeert en door hun opgeknapt gaan worden.

Ook proberen zij voor enkele studenten hun studie gefinancierd te krijgen. Na dit alles op zeer enthousiaste wijze verteld te hebben was er tijd voor koffie en zelfgebakken cake van de werkgroep "Tineke en Gerrit".

Hierbij was er voor iedereen de gelegenheid om even bij te kletsen.

Voor al hun projecten kunnen Gerrit en Tineke nog wel wat steun gebruiken.

Giften kunnen gestort worden op ING rek.nr. 4425045 t.n.v. Stichting Kans Voor Open Doel te Utrecht


3 november 2012 - Irakese Informatie avond en cultureel feest

Graag nodigt de Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad u uit op 03 november 2012 in Heerlen.

De Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad organiseert dan een informatie avond en cultureel feest met als thema:

Onderwijs in Nederland - Offerfeest in Islam !!

De avond begint om 18.30 uur tot 22.00 uur, in de grote zaal van Luciushof, aan de Putgraaf 3,6411 GT in Heerlen.

De zaal gaat om 18.00 uur open.

Iedereen is van Harte Welkom !!

Gratis entree !!

Programma

18.00 uur zaal open
18.30 uur opening en welkom door voorzitter SICMP
18.45 uur Onderwijs in Nederland
19.25 uur vragen en antwoorden
19.45 uur pauze
20.00 uur workshop Salsa dans
20.30 uur offerfeest in Islam
20.45 uur start feest met Iraakse muziek
22 .00 uur einde van het programma


De Luciferprijs voor de Ambassade van Vrede in Heerlen

De Luciferprijs, de prijs van IKV Pax Christi voor de meest innovatieve en spraakmakende Vredesweekactiviteit is dinsdag 9 oktober 2012 aan de Ambassade van Vrede in Heerlen uitgereikt.

Volgens het juryrapport kon deze ambassade op creatieve manier en met zeer weinig middelen het thema van de Vredesweek dicht bij de mensen neerzetten. Het is de tweede keer dat het Vredesplatform Heerlen deze prijs in ontvangst mocht nemen.

Op de markt 'Heerlen in de wereld, de wereld in Heerlen' had de Ambassade een kraam ingericht waarbij volwassenen en kinderen geconfronteerd werden met de steenkolenproblematiek.

Honderdtwintig mensen hebben een oproep ondertekend aan energiebedrijven waarin staat dat deze bedrijven meer inzicht moeten geven in de leveranciers van steenkolen.

De jury waardeert dat de actie van de ambassade verwijst naar de lokale geschiedenis van Heerlen, dat er een handelingsperspectief aan vast zit en dat de ambassade naar de mensen toestapt.

Henk Dado van het Vredesplatform Heerlen kijkt tevreden terug: "We wilden een activiteit organiseren die laagdrempelig is voor de mensen. Op deze manier proberen we mensen te bereiken die normaal gezien niet snel betrokken raken bij ons werk."


Engelen in de wereldwinkel

Het is nog lang geen Kerst, maar de eerste engelen zijn al weer gesignaleerd in de Wereldwinkel.

       

Ze zijn er in allerlei materialen: van maispapier, hout, keramiek, steen of metaal. Voor heel verschillende prijzen: van nog geen drie tot meer dan dertig euro.

Om in de kerstboom te hangen of als kunstwerk een mooie plaats in de kamer te geven. Maar allemaal gemaakt door ambachtslieden en kunstenaars in Afrika, Azië of Latijns-Amerika.

De Wereldwinkel heeft nog veel meer producten voor de Kersttijd en het nieuwe jaar. Zo zijn er kerst-versiering, kerstgroepen en prachtige kerstkaarten te koop. We hebben agenda's en kalenders van bijvoorbeeld Amnesty International en Oxfam Novib.

En de Wereldwinkel is misschien wel de mooiste cadeauwinkel in Heerlen. Voor een kerstcadeau kun je er dan ook heel goed terecht.

Met een cadeau uit de Wereldwinkel doe je niet alleen de ontvanger een plezier, maar ook de maker. De producenten van onze artikelen, meestal kleine boeren, coöperaties of familiebedrijfjes, krijgen namelijk altijd een goede prijs voor hun producten.

Je vindt de wereldwinkel op Akerstraat 9, 6411 GV Heerlen Tel: 045-5719719

www.heerlen.wereldwinkels.nl/


15 december 2012 - Trommelen voor water

Op zaterdag 15 december 2012 gaat Stichting Aman-Iman op de markt van Maastricht een magisch Nigerees feestje houden.

Wat kun je allemaal verwachten op 15 december ?

Als eerste natuurlijk heel veel informatie over ons project in Niger, de waterinstallatie. Op dit moment is men druk bezig met de voorbereidingen.

Daarnaast kun je deelnemen aan de verschillende activiteiten:

. In onze Toearegtent genieten van een echte theeceremonie;
. Verkoop van originele spulletjes uit Niger;
. Foto tentoonstelling van onze reizen naar Niger;
. Expositie van handwerk uit Niger;

Hoogtepunt van deze middag is:

Als feestelijke hoogtepunt van dit feestje zal middags om 15.00 uur onder het motto 'trommelen voor water' en onder leiding van Oumar Dioubaté en andere professionele djembé spelers geprobeerd worden het wereldrecord djembé spelen te verbeteren.

De recordpoging is geslaagd als er 1500 muzikanten meedoen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit moet lukken. Dus neem je eigen instrument mee naar de Markt en lever een bijdrage aan een heus wereldrecord én aan het goede doel.

Meedoen kost € 5,-. Je kunt het bedrag overmaken op bankrekening ING 3240428 van Aman-Iman of ter plekke betalen.


11 december 2012 - Heerlijk Afghaans Eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert op dinsdag 11 december een feestelijk solidariteits maaltijd.

U kunt op deze avond genieten van feestelijke Afghaanse gerechten en ook de voortgang van het project Naaiatelier (met Beeldmateriaal) volgen.

Ook zijn er waardevolle Afghaanse sieraden en handwerken te koop.

De opbrengst van deze avond komt ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan voor het project Naaiatelier.

U bent om 18:00 uur van harte welkom in de grote zaal van de Luciushof, Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen.

De entree bedraagt deze maand € 10,-.

A.u.b. van te voren reserveren via mail of telefoon:

b.sediqi@hotmail.com
045-5422356 /06-51919693

Bank: 5029486 (ING)


10 december 2012 - Viering Dag van de Mensenrechten in Heerlen Solidariteit met de slachtoffers in Syrië

 

HeerlenMondiaal organiseert in samenwerking met de Amnesty International groep voor Heerlen / Parkstad Limburg (A.I. groep 637 "Rodeland") op 10 december aanstaande de jaarlijkse viering van de Dag van de Mensenrechten.

Op deze dag herdenken en vieren wij dat op 10 december 1948 de Verenigde Naties de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens ondertekenden, nu 64 jaar geleden.

De activiteiten staan grotendeels in het teken van de ontwikkelingen in Syrië.

Programma Mensenrechtendag:

1. Fakkeloptocht
De traditionele fakkeloptocht door het winkelcentrum van Heerlen start op de hoek Saroleastraat - van der Maesenstraat bij de ingang van het Coriocentrum om 17.00 uur. De optocht eindigt bij de Luciushof, Putgraaf 3. Door deelname aan de fakkeloptocht toont men solidariteit met de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië.

2. Maaltijd
In de grote zaal van de Luciushof worden soep en een broodmaaltijd gegeten.

3. Programma over Syrië (aanvang ± 19.00 uur)
Leden van het Syrië Comité zullen een inleiding verzorgen, waarna er een discussie zal plaatsvinden. De centrale vraag zal zijn: "Kunnen wij vanuit Nederland iets betekenen voor de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië ?"

Van oudsher zet Amnesty International zich in voor de vrijlating van gewetensgevangenen over de gehele wereld.

Dit jaar voert Amnesty actie voor:

- Nasrin Sotoudeh, een Iraanse advocaat, die minderjarigen verdedigde die tot de doodstraf veroordeeld waren;
  en voor
- Ales Bialiatski, voorzitter van de mensenrechten organisatie Viasna in Wit-Rusland.

In de Luciushof zullen petitielijsten aanwezig zijn. U kunt ook deelnemen aan deze actie via: www.amnesty.nl.


Inkijk December 2012 Online

Door de INKIJK-redactie is het December 2012 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


Negende Nieuwsbrief Stichting Vlot Zuid-Limburg

Ons web-team heeft zojuist de negende nieuwsbriefvan Stichting Vlot Zuid-Limburg ontvangen en online gezet


Nieuwsbrief Mondiaal Centrum Maastricht Online

Ons web-team heeft zojuist de mini nieuwsbrief november 2012 van het Mondiaal Centrum in Maastricht online gezet.


Repaircafé GeredGoed zoekt COORDINATOR

Wie wil de spil zijn van een leuk team ?

Per 1 januari 2013 komt de functie van COÖRDINATOR vrij voor Repaircafé GeredGoed, waarvoor wij graag 1 of 2 personen willen inwerken.

Wat houdt het in ?

Allereerst moet je hart hebben voor MENS & MILIEU en de repareergedachte omarmen en kunnen uitdragen,
Contact onderhouden met het reparatieteam (voornamelijk via mails),
Contact onderhouden met het Landelijk Repaircafé, websitebeheerders, en de locaties waar je gaat repareren,
Maandelijks verslagen en een persbericht schrijven, dus een goede beheersing van de nederlandse taal is wenselijk,
Affiches aanpassen, printen en rondbrengen/ bezorgen, Uiteraard kunnen taken medegedragen worden door de bestaande Werkgroep Repaircafé GEREDGOED. Allen vrijwilligers !

Spreekt dit je aan en heb je ruim vrije tijd, neem dan contact op met Petra Timmermans 045-5710055.

Voor meer informatie over Repaircafé GeredGoed: www.repaircafe.nl/heerlen/


Mensenrechtendag 2012

10 december is mensenrechten dag.

HeerlenMondiaal organiseert op deze dag samen, met Amnesty International de traditionele fakkel- optocht door Heerlen.

Na afloop hiervan houden wij een bijeenkomst met een thema dat bij deze dag past.

De organisatie van deze dag is druk bezig met de voorbereidingen en in het volgende nummer van de Inkijk kunt u lezen wat wij precies op deze dag gaan doen.


Dikke dames in Wereldwinkel Heerlen

Nee, het gaat niet om het personeel in de winkel. Dat zijn wel vaak dames, maar de meesten zijn behoorlijk slank. Maar we verkopen sinds ongeveer een half jaar wel beelden van voluptueuze dames in de kleuren zwart, wit, rood en ertussenin.

Op de foto is te zien, dat ze er echt erg leuk uitzien. Soms is de Wereldwinkel een trendsetter, en zo ook met dit product.

De keramieken beelden worden gemaakt door familiebedrijfjes in Latijns- Amerika en zijn een lust voor het oog.

Kom eens langs om ook te genieten van het andere moois in onze winkel. Met aankopen in de wereldwinkel steun je kleine producenten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Je kunt er verzekerd van zijn dat zij een eerlijke prijs hebben gekregen voor hun producten.

Je vindt de wereldwinkel op Akerstraat 9, 6411 GV Heerlen Tel: 045-5719719

www.heerlen.wereldwinkels.nl/


24 november 2012 - Repaircafé Gered Goed in Luciushof Heerlen

In december heeft iedereen het druk met feesten en de overgang naar het nieuwe jaar. Daarom is voor Repaircafé GeredGoed de laatste maand van het jaar aangebroken en staan we paraat op onze basisstek: de Luciushof. De mensen van centrum Heerlen en omliggende wijken zijn hier dan van harte welkom !

Misschien een ideetje om voor Sinterklaas of de Kerst eens niet al te diep in de buidel te tasten, maar iets dierbaars te fixen voor 'n ander? Wie weet een welkom kado !

Op zaterdag 24 november is het reparatieteam van 13.00 tot 16.30 uur aanwezig in de Luciushof, Putgraaf 3 om bezoekers te helpen met het repareren van electrische apparaten, kleding, speelgoed, fietsen en klein meubilair. Zij zullen u dan met raad en daad terzijde staan.

Hebt u niets te repareren, loop dan eens binnen voor een praatje en een kop koffie of help een handje mee.Het is gemakkelijk werken aan deze zelf-ontworpen fietsenstandaard van Remco Wijkmans

Voor meer informatie kijk op:www.repaircafe.nl/heerlen/


24 november 2012 - Reizen is een ontmoeting

Op 24 november 2012 organiseert de Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad een reisje naar Brussel.

Doelstelling is mensen met verschillende achtergronden samen laten reizen.

Kosten:€ 13.00 per persoon.
Vertrekplaats: Achterkant Station ( Heerlen station)
Vertrektijd: 08.00 uur
Tijd terug:18.00 uur vanuit Brussel
Iedereen is welkom !!

Aanmelden : tot en met 07 november 2012
Via:Tel:06-33929276 of sicmp2006@yahoo.com


16 november 2012 - Costa Rica, Nicaragua, Panama bij 'Reizigers informeren reizigers'

In de serie 'Reizigers informeren reizigers', georganiseerd door de Werkgroep Latijns Amerika Heerlen, geven op 16 november vanaf 19.30 Rieneke en Aad de Jong een beeld van hun 3-weekse tocht door genoemde landen.

Zij zullen hun verhaal vertellen en daarnaast is er gelegenheid met hen in gesprek te gaan.

Plaats: Oude Kerkstraat 9 - Heerlen
De avond is vrij toegankelijk !!


6 november 2012 - Ontwikkelingsproject in Ghana

Gerrit en Tineke Koenders komen vertellen

Gerrit en Tineke Koenders (oud-politieman te Heerlen en oud-parochiemedewerkster van de gezamenlijke parochies van Schaesberg) doen sinds eind 2010 vrijwilligerswerk in dienst van de bisschop van Obumasi in west Ghana.

Gerrit treedt op als voetbalcoach voor 15 - 20-jarige jongens, in de hoop hen langer van het middelbaar onderwijs te laten genieten. Daarnaast zorgt hij voor het aanleggen van water putten en begeleidt hij de constructie van nieuwe toilet- en douchegebouwen bij scholen.

Tineke werkt met volle overgave in een weeshuis, waar zij haar ervaring als verpleegkundige kan inzetten.

Hun activiteiten worden financieel mogelijk gemaakt door giften die gestort worden op het ING rekening nummer 4425042, t.n.v. Stichting Kans voor open doel, te Utrecht.

Nu zij op verlof zijn in Nederland, kunt u Gerrit en Tineke Koenders ontmoeten op dinsdagavond 6 november om 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur) in de Michaelskerk te Schaesberg.

Ingrijpende gebeurtenissen doen hun beseffen dat er nog een paar belangrijke taken op hen wachten, en dat zij zich daarvoor graag willen inzetten. Daarbij speelt het behalen van één van de millenniumdoelen, n.l. het terugdringen van kraam-vrouwensterfte, een belangrijke rol.

Over dit alles willen zij u vertellen: over de resultaten van het afgelopen jaar, mede tot stand gebracht door alle financiële en morele steun van het thuisfront in Limburg, en over de plannen voor de toekomst.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

Voor meer informatie: http://kansvooropendoel.nl/


6 november 2012 - Heerlijk Afghaans Eten !!

Stichting Vrouwengroep Vlinder organiseert elke eerste dinsdag van de maand een solidariteits maaltijd.

De opbrengst van deze maaltijden gaat ten goede van kansarme vrouwen en kinderen in Afghanistan en het project 'Naaiatelier'.

Tijdens deze avonden kunt u ook terecht voor meer informatie over Stichting Vrouwengroep Vlinder.

De solidariteitsmaaltijd van november zal plaatsvinden op dinsdag 6 november om 18:00 uur.

U bent welkom in de grote zaal van Putgraaf 3, 6411 GT Heerlen.

De entree bedraagt € 7,50 en graag van te voren reserveren via mail of telefoon:

b.sediqi@hotmail.com
045-5422356 of 06-51919693


3 november 2012 - Irakese Informatie avond en cultureel feest

Graag nodigt de Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad u uit op 03 november 2012 in Heerlen.

De Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad organiseert dan een informatie avond en cultureel feest met als thema:

Onderwijs in Nederland - Offerfeest in Islam !!

De avond begint om 18.30 uur tot 22.00 uur, in de grote zaal van Luciushof, aan de Putgraaf 3,6411 GT in Heerlen.

De zaal gaat om 18.00 uur open.

Iedereen is van Harte Welkom !!

Gratis entree !!

Programma

18.00 uur zaal open
18.30 uur opening en welkom door voorzitter SICMP
18.45 uur Onderwijs in Nederland
19.25 uur vragen en antwoorden
19.45 uur pauze
20.00 uur workshop Salsa dans
20.30 uur offerfeest in Islam
20.45 uur start feest met Iraakse muziek
22 .00 uur einde van het programma


Fairtrade Gemeente zet fairtrade op de kaart tijdens Fairtrade Week

Van 25 oktober t/m 4 november 2012 is het Fairtrade Week.

De Fairtrade Gemeente campagne organiseert deze week allerlei activiteiten om eerlijke handel nog meer op de kaart te zetten. Rondom het thema 'Fairtrade Koken' kan iedereen, van consumenten en winkeliers tot aan bedrijven kennismaken met fairtrade producten en hiermee wil deze campagne laten zien dat het fairtrade assortiment veelzijdig en overal verkrijgbaar is.

Fairtrade producten

Er vinden in diverse Fairtrade Gemeenten allerlei acties plaats zoals een kookwedstrijd, pop- up diner of culinaire route. Zo kunnen de aanwezigen genieten van diverse fairtrade producten. Van rijst, koffie, zout, suiker tot aan fairtrade wijn aan toe. In veel supermarkten zijn tijdens deze week allerlei eerlijke producten in de aanbieding.
Deze producten zijn verhandeld volgens eerlijke handelsvoorwaarden, zodat boeren en producenten in ontwikkelingslanden de kans krijgen om zich op eigen kracht te ontwikkelen en te werken aan een duurzame toekomst.
Uit onderzoek van het NCDO blijkt dat het aanbod en gebruik van fairtrade producten in Nederland overigens nog steeds groeit: 55% van de huishoudens in Nederland kocht in 2011 fairtrade producten.

25e Fairtrade Gemeente

Tijdens de Fairtrade Week 2012 vieren we als Fairtrade Gemeente campagne een mooi feest. De 25e Fairtrade Gemeente van Nederland ontvangt namelijk de titel. Welke gemeente dat is, blijft nog even een verrassing. Tijdens deze week wordt duidelijk wie deze speciale titel krijgt.

Over Fairtrade Gemeente

Fairtrade Gemeente is een eervolle titel die aangeeft dat de plaatselijke gemeenschap bijzonder veel aandacht besteedt aan fairtrade. Een gemeente kan de titel verdienen als ze aantonen dat zij aan zes campagnecriteria voldoen. Een onafhankelijke jury beoordeelt of gemeenten voldoen aan deze criteria. Inmiddels dragen 24 gemeenten de eervolle titel en zijn ruim 50 gemeenten aan de slag om deze titel te verdienen.

De Fairtrade Gemeente campagne in Nederland is een initiatief van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels, Stichting Max Havelaar en ontwikkelingsorganisatie ICCO.

Kijk voor meer informatie op:www.fairtradegemeenten.nl


1 t/m 4 november 2012 - Global Culture Festival

Genieten van de vrolijke rumba van de Congolese Mose Fan Fan & Somo Somo. Luisteren naar hoe de Roemeen Marius Preda met zijn Unknown All stars de cimbalom laat vlammen. Een heerlijke avond lang dansen op de levendige klanken van Minata en band én Kerfonse Kanté met de beroemde Mory Kanté band tijdens de African Night. Of je laten meevoeren met de filmische muziek van Windstreken waarin jazz en Arabische muziek samenkomen.

Het kan allemaal tijdens het Global Culture Festival, een groot internationaal cultuurfestival georganiseerd door drie organisaties: Studium Generale, Theater aan het Vrijthof en Lumière Cinema.en dat ook dit jaar weer in Maastricht wordt georganiseerd en wel van 1 tot/met 4 november 2012

Naast het muziek programma is er ook een uitgebreid filmprogramma met prachtige en bijzondere films en documentaires, een danswork- shop en vele DJ's en DJ Nightparties.

Programma Global Culture Festival

Muziek programma:
Donderdag 1 november
20.00 uur Mose Fan Fan & Somo Somo - Music from Congo
Vrijdag 2 november
20.30 uur Marius Preda's Unknown All stars - Gipsy jazz
Zaterdag 3 november
20.00 uur African Night - Minata & Band and Kerfonse Kanté & Mory Kanté Band
Zondag 4 november
16.30 uur Windstreken - Cross over

Film programma:
Dit filmprogramma is in samenwerking met Lumière Cinema samengesteld.
Vrijdag 2 november
19.30 uur Gozaran - Time passing
21.30 uur De leegte en het woord (The Last Frontier)
Zaterdag 3 november
19.30 uur ¡Vivan las antipodas!
21.30 uur Wavumba
Zondag 4 november
14.00 uur Marley
16.00 uur Trishna

Voor meer informatie: www.globalculturenights.nl/


Heerlenaren vragen energiebedrijven om verantwoord te ondernemen

Maken Essent, Nuon, E-on en Electrabel vuile handen ?

Ruim 120 Heerlenaren zetten op zaterdag 29 september 2012 tijdens de markt / manifestatie Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen hun handtekening onder een oproep aan de energie-bedrijven om meer verantwoord te ondernemen. Ditmaal ging het niet specifiek over het milieu, maar over de herkomst van hun grondstoffen en in het bijzonder steenkool. Met een marktkraam met een stapel kolen, een kolenkit en in de wind wapperende "vuile handen" vroeg het Vredesplatform Heerlen, dat ook Ambassade van Vrede is, zaterdag aandacht voor de winning van kolen.

In de voormalige mijnstreek trok de tekst "KOLEN?" die groot op de stand was bevestigd, ruime publieksaandacht. Van winkelend publiek, maar ook van oud mijnwerkers, hun kinderen en hun kleinkinderen, die nu ook wel eens echte kolen wilden zien. De vrijwilligers van de "Ambassade van Vrede" namen de gelegenheid te baat om het publiek te wijzen op de huidige winning van kolen en de conflicten die daarbij (en bij de winning van ander grondstoffen) gepaard gaan.

Kolen worden gestookt in een zestal energiecentrales in Nederland. Hoewel de energiebedrijven nog geen informatie willen geven over de herkomst van de kolen, is het vermoeden dat deze kolen ook afkomstig zijn uit landen en van bedrijven die mensenrechten met voeten treden. In het bijzonder de winning van steenkool in Colombia gaat gepaard met geweld, moord, grondonteigening en ernstige milieuschade.

Het Vredesplatform Heerlen acht het van groot belang dat mensen in Nederland weten hoe steenkool, waar zij immers ook gebruik van maken, in Colombia gewonnen wordt.

Mede in het kader van een landelijke actie van IKV Pax Christi verzamelde het Vredesplatform, annex Ambassade van Vrede, ruim 120 handtekeningen. Met deze handtekeningen worden de energie-bedrijven Essent, Nuon, E-on en Electrabel gevraagd om inzicht te geven in de herkomst van de kolen die zij gebruiken en alleen zaken te doen met landen en bedrijven waar de mensenrechten worden gerespecteerd of daar druk op uit te oefenen.

Met een beroep op "verantwoord ondernemen", een ontwikkeling die in alle bedrijven gaande is, gaat het Vredesplatform er van uit dat de directies van energiebedrijven hier serieus aandacht aan geven.

Overige informatie:
Het Vredesplatvorm Heerlen is een Ambassade van Vrede, een onderdeel van het Ministerie van Vrede; een initiatief van IKV Pax Christi.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de onderstaande personen.

Harrie Winteraeken,
Voorzitter van het Vredesplatform Heerlen

Ambassade van Vrede in Heerlen:
Henk Dado
Caumermolenweg 29
6416 SJ Heerlen
tel.nr.: 045-5424644
e-mailadres: vredesplatform@gmail.com

Harrie Winteraeken
Esschenweg 65
6412 PW Heerlen
tel.nr.: 045-5228720
e-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com

Zie ook de website van: www.heerlenmondiaal.nl


Terugblik "Heerlen in de wereld, de wereld in Heerlen" 2012

De burgemeester van Heerlen de heer Paul Depla opende de markt en in zijn toespraak onderstreepte hij de belangrijke bijdrage van alle groepen aan de verwezenlijking van de Millenniumdoelstellingen.

Naast de groepen die bij HeerlenMondiaal zijn aangesloten, waren verder ook aanwezig met een stand IVN Heerlen, Aman Iman, Vrouwengroep Vlinder en De Heksenketel. In totaal waren er achtien stands.

Alle organisaties hadden hun stands aantrekkelijk ingericht om zodoende het publiek te trekken, maar toch viel de belangstelling wat tegen.

De Raad van Kerken had dit jaar géén stand, maar had haar activiteiten in en rond de kerk vorm gegeven door middel van een cultuurprogramma met o.a. een orgelconcert, een kamerensemble en een kleinkunstenaar.

Terugkijkend kan gezegd worden dat het een geslaagde de dag was dank zij de inzet van alle deelnemers. Ook het weer werkte mee en de optredens waren leuk en gevarieerd.

Al met al kijken wij tevreden terug


Koninklijke onderscheiding voor vredes- en 'derde wereld'- activiste Fely Seijben

Op zaterdag 29 september kreeg Fely Seijben een koninklijke onderscheiding voor haar jarenlange vredeswerk. Ze kreeg het lintje van burgemeester Paul Depla van Heerlen die achteraf niet toevallig de markt en manifestatie 'Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen' kwam openen.

Ik mocht de aanvrager zijn en daarmee de aanstichter van deze voor Fely complete verrassing. Voor de aanvraag heb ik een overzicht van haar verdiensten gemaakt, waarbij ik gebruik heb gemaakt van de nagenoeg complete uitgaven van het VredesNieuws van het Vredesplatform Heerlen. Het is volgens mede-platformlid Henk Dado niet helemaal zeker of Fely al voor 1983 actief was bij de voorloper van Vredesplatform Heerlen. Ze is op 29 oktober 1983 meegeweest met de grote vrededemonstratie in Den Haag (tegen de kruisrakketten). Daarna is het Vredesplatform Heerlen heropgericht, zodat we ervan kunnen uitgaan dat ze mee aan de wieg van het huidige platform heeft gestaan.

Ze heeft actief mee georganiseerd en geholpen aan de Actieweek van 6-12 mei 1984 met een wake in de zaal van de kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente aan het Tempsplein. Vanaf 1984 heeft ze ieder jaar actief meegeorganiseerd aan de activiteiten tijdens de Vredeweek (3de week van september) in Heerlen.

Ze heeft gecoördineerd en meegeorganiseerd met het Volkspetitionement (september en oktober 1985, in Heerlen dik 15.000 handtekeningen, opgehaald door ± 400 mensen). Haar dochter Estelle: "Ik weet dat tijdens het volkspetitionnement ons huis op de kop stond".

Vanaf september 1985 is Fely ook 'wijkcontactpersoon' voor de buurt Schandelen en omgeving en heeft ze in haar buurt het VredesNieuws rondgebracht. Dit gebeurde tot 2008 omdat vanaf dan het VredesNieuws via e-mail wordt verstuurd.

Vanaf mei 1987 startten de contacten voor een stedenband in Hongarije, waar Fely vanaf het begin bij betrokken is. Zij maakte de eerste reis mee in augustus 1988 naar de Hongaarse stad Györ (nog voor de val van het IJzeren Gordijn). Er zijn daarna bijna jaarlijks uitwisselingsreizen geweest, die Fely nagenoeg allemaal meemaakte. Voor zover kan worden nagegaan tenminste 21 reizen. Vanaf 1998 was ze de centrale spil van de stedenband. 9 maal kwamen er delegaties uit Györ in Heerlen en omgeving op bezoek. Daarnaast waren er jarenlang vanuit Heerlen contacten en uitwisselingen door het Bernardinuscollege en de Pedagogische Academie / PABO - Hogeschool Zuyd, waar Fely voor het Vredesplatform bij betrokken was en vaak een dagprogramma organiseerde. Tevens zijn er diverse meer incidentele uitwisselingen geweest, waarbij Fely organisaties uit Györ en Heerlen bijelkaar bracht. De gemeente Heerlen heeft echter nooit de behoefte gehad om tot een formele stedenband te komen. Wel heeft het gemeentehuis onderdak geboden aan een Hongaarse productenmarkt en twee kunsttentoonstellingen. In 2008, 20 jaar na de start, zijn de activiteiten van het Vredesplatform in het kader van de stedenband Heerlen - Györ beëindigd.

Een groot aantal jaren (bij benadering 15) heeft Fely tijdens de Vredesweek ook het oecomenisch avondgebed georganiseerd.

In de 80er jaren was het Vredesplatform een 'echt' platform waarvan de leden een vereniging of groepering vertegenwoordigden. Fely is altijd lid geweest namens het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). Ze is ook al die tijd (vanaf ± 1980) actief lid geweest in de IKV-kern Heerlen. Tot begin deze eeuw heeft de IKV-kern als groep gefunctoneerd. Vanuit die rol droeg zij zorg voor het breed uitdragen van het vredesgedachtengoed (mededeling Henk Dado). In de beginperiode heeft ze ook contacten onderhouden met mensen in de DDR (mededeling Estelle Seijben).

Vanaf de 90er jaren is het Vredesplatform meer een zelfstandige groep met 6 tot 10 leden, waar wel nog de IKV-kern en het Vredesburo Heerlen deel van uitmaakten.

Vanaf 1998 zijn de vredesactiviteiten in de Vredesweek gecombineerd met activiteiten van de Overleggroep Mondiale Vorming Heerlen, sinds 2009 HeerlenMondiaal. HeerlenMondiaal is een platform waarvan de leden een vereniging of groepering vertegenwoordigden. Fely is vanaf het begin (tweede helft 80er jaren) lid geweest namens het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), waarschijnlijk tot rond de eeuwwisseling. Na een paar jaar ook namens het Vredesplatform Heerlen.

De Overleggroep heeft vanaf 1999 de jaarlijkse manifestatie / markt 'Heerlen in de Wereld - De Wereld in Heerlen' georganiseerd. Fely is vanaf het begin bij de organisatie hiervan betrokken. De laatste jaren heeft zij hierin een centrale rol. De kans is groot dat de markt van 29 september 2012 de laatste is die Fely zal organiseren.

Van 2002 tot 2008 heeft Fely zich ingezet voor het meer drinken van Max Havelaar - Fair Trade koffie en thee. Hierbij heeft ze vooral ook richting gemeente Heerlen actie ondernomen.

Van 2005 tot 2008 is Fely actief geweest in de werkgroep Heerlen Milleniumgemeente.

Meestal was zij ook betrokken bij de organisatie van Mensenrechtendag (10 december) en de Goede Vrijdag - viering.

Fely heeft aan de organisatie van de verschillende activiteiten in de loop van de jaren ontelbare uren besteed. Ze heeft het lintje dik en dik verdiend. Ik ben trots op haar.

Fely was zeer verguld en dankbaar met haar onderscheiding maar gaf aan dat haar lintje ook voor de andere leden en vrijwilligers van het Vredesplatform en HeerlenMondiaal is. En ik vind het ook best bijzonder dat voor onze activiteiten een koninklijke onderscheiding is verleend.

Harrie Winteraeken,
Voorzitter van het Vredesplatform Heerlen
Voorzitter van HeerlenMondiaal


Inkijk November 2012 Online

Door de INKIJK-redactie is het November 2012 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


27 oktober 2012 - Repaircafé Gered Goed in Consuminderhuis Landgraaf

Als er één locatie is, waar alle dagen de Dag van de Duurzaamheid gepraktiseerd wordt, is het wel het Consuminderhuis te Landgraaf en Repaircafé GeredGoed is er deze maand met veel plezier voor de 3e keer gast.

Op zaterdag 27 oktober is het reparatieteam daar aanwezig om kapotte, vaak dierbare spullen van mensen te repareren.

U kunt er terecht met klein meubilair, gebruiksvoorwerpen, speelgoed, fietsen, electrische apparaten, computervragen enz. U kunt het zo gek niet bedenken of wij weten er wel raad op, al is het een goed advies.

Onze leus: "Wij repareren, maar willen het ook ú leren!"

Wilt u dat het Repaircafé in 2013 ook bij u in de wijk komt, laat het ons weten.

Voor specifieke vragen bel naar 045-5710055

Dat kan op zaterdag 27 oktober 2012 van 13.00-16.30 in het Consuminderhuis 'Ons Genoeg' op de Wilhelminastraat 25 Landgraaf

Kijk voor meer informatie op:

www.repaircafe.nl/heerlen/
www.parksjtad.transitiontowns.nl
www.consuminderhuislandgraaf.nl


25 oktober - 4 november 2012 Fairtradeweek 2012

Van donderdag 25 oktober tot en met zondag 4 november 2012 vindt de zesde editie van de landelijke Fairtrade Week plaats.

Opnieuw zullen allerlei activiteiten georganiseerd worden.

T.z.t. komt er meer informatie beschikbaar. Zet het alvast in je agenda !


21 oktober 2012 - Nieuwsbrief Stichting Aman-Iman

Vandaag verscheen de 5 de nieuwsbrief van jaargang 4 van de Stichting Aman-Iman, water is leven

Voor meer informatie kijk op: www.aman-iman.nl


Nieuwsbrief Mondiaal Centrum Maastricht Online

Ons web-team heeft zojuist de mini nieuwsbrief oktober-november 2012 van het Mondiaal Centrum in Maastricht online gezet.


17 oktober 2012 - Werelddag van verzet tegen extreme Armoede en sociale uitsluiting in Heerlen

"Waar mensen gedoemd zijn
in armoede te leven, worden de rechten van de mens
geschonden. Wij zijn verplicht ons te
verenigen om die rechten te doen
eerbiedigen."

ATD Vierde Wereld Heerlen organiseert samen met het Platform Armoede Heerlen op 17 oktober 2012 de Werelddag van extreme Armoede en uitsluiting in Heerlen.

Het programma ziet er als volgt uit:

8.30-10.30 uur: Ontbijt in het Gemeentehuis van Heerlen
Wethouder Dhr. Van Zutphen zal tijdens deze ochtend iedereen welkom heten en het ontbijt openen. Het ontbijt staat in het teken van ontmoeting en het delen van ervaringen over de kracht en moed van hen die in onze samenleving het zwaarst te verduren hebben, mensen met kennis van armoede van binnenuit. Hun verhaal geeft hoop en is voor iedereen een stimulans om samen van onderop en van binnenuit aan de slag te gaan om armoede op te lossen. Het ontbijt wordt gesponsord door Albert Heijn. Daarnaast worden we facilitair ondersteunt door de Gemeente Heerlen. Onze dank hiervoor.

14.00-17.00 uur: Minifestival
's Middags zullen kansarme jongeren zich presenteren met een gevarieerd programma muziek, dans en andere uitingen van hun talenten waarbij ze aandacht vragen voor deze werelddag. Ook de jongerenbus van Alcander zal aanwezig zijn. Tevens zal tijdens deze middag het scholenproject dat in het komend schooljaar zal gaan lopen worden gepresenteerd.

19.00-20.00 uur: Dialoog
Het thema van deze dialoog: "Hoe kansen en mogelijkheden te scheppen voor kansarmen, om te kunnen werken/te participeren/ vrijwilligerswerk te doen". Hub Vossen zal deze dialoog op geheel eigen wijze leiden. Diverse organisaties, betrokken deskundigen, de UWV en personen die aan de slag willen worden uitgenodigd hierover uit te wisselen.

20.30- ..... uur: Filmvoorstelling, "Joseph de Rebel, van wanhoop tot verzet"
Zaal open vanaf 20.00 uur. De dag wordt met deze film afgesloten. Deze film gaat over een gevecht voor waardigheid en mensenrechten en de oorsprong van de werelddag van verzet tegen extreme armoede en sociale uitsluiting op 17 oktober. De film ontleent zijn kracht aan de ongebruikelijke samenwerking tussen professionele acteurs en amateurs waaronder jongeren en kinderen, die zelf in hun leven armoede hebben meegemaakt.

De rode draad door deze dag is dat we "Samen aan de Slag" gaan om het taboe op armoede te doorbreken en samen gaan werken aan een toekomst zonder armoede en uitsluiting.

Het Cultuurhuis, Sittarderweg 145, Heerlen is de plek waar de activiteiten vanaf 14.00 uur zullen plaatsvinden. U bent welkom voor Minifestival en Film. Voor de twee andere activiteiten ontbijt en dialoog worden de gasten persoonlijke uitgenodigd.

Voor meer info:

www.atd-vierdewereld.nl of
zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl of
Marion Braad 045-5325092 (best bereikbaar na 18.00 uur)


15 oktober 2012 - 38 Témoins

Frankrijk,
2012,
104 minuten,
Regie: Lucas Belvaux,
Met: Yvan Attal, Sophie Quinton, Nicola Garcia e.a.

Deze film draait in het filmhuis De Spiegel op:

Maandag 15 oktober / 13.30 uur (seniorenmatinee)
Maandag 15 oktober / 20.00 uur

Wanneer Louise Morvand (Quinton) na een zakenreis terugkomt in Le Havre, verneemt ze dat er een moord gepleegd is in haar straat. Niemand heeft iets gezien of gehoord, want iedereen sliep op het moment van de misdaad. Pierre (Attal), de man van Louise was zelfs op zee aan het werk. Zowel de politie als de pers beginnen te graven en al snel blijkt dat er maar liefst 38 mensen zijn die iets achterhouden, waaronder Pierre.

Regisseur Belvaux onderzoekt in deze film een fenomeen dat de laatste tijd steeds vaker lijkt voor te komen. Op straat gebeurt iets ergs maar niemand grijpt in. Want wie weet waar je aan begint door het slachtoffer te helpen.

38 Témoins, die gebaseerd is op het boek 'Est-ce ainsi que les femmes meurent' van schrijver en scenarist Didier Decoin, is geen zware morele verhandeling, maar laat ons wel zien hoe we zelf zouden reageren in een soortgelijke situatie. In hoeverre geven we gehoor aan ons rechtvaardigheidsgevoel en onze eigen moraliteit? Daarnaast is 38 Témoins ook gewoon ontzettend spannend. Daarmee is de film tegelijkertijd een diepgravende psychologische studie en een beklemmend moordmysterie.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl


Woensdag 10 oktober 2012 - Dag van de Duurzaamheid in Heerlen

Alles in teken van groen en duurzaamheid

        

Met allerlei activiteiten sluit Heerlen aan op de landelijke Dag van de Duurzaamheid, op 10 oktober van 12.00 tot 17.00 uur, op diverse locaties in het centrum. De Bongerd wordt een Elektrisch Vervoer Plein waar u proefritten kunt maken met milieuvriendelijke voertuigen. In SCHUNCK* houden we de laatste ENGAGE-fotosessie. Aan kinderen hebben we ook gedacht: zij kunnen met allerlei duurzame innovaties kennismaken op het Wilheminaplein, bij het Betahuis.

Elektrisch Vervoer Plein
In samenwerking met de Electric Mobile Roadshow is de Bongerd tussen 12.00 en 17.00 uur omgetoverd tot een Elektrisch Vervoer Plein. Heel wat elektrische voertuigen zijn deze middag te zien en te testen. Wat dacht u van de Tesla Roadster, een volledig elektrisch aangedreven sportauto ontwikkeld door Tesla Motors. Of de Nuna 6, een zonnewagen die gebouwd is door het Nuon Solar Team. Maar ook de Shell-eco marathon racer, de zonne-energie auto van de Zuyd Hogeschool. Voertuigen die u niet zo vaak van dichtbij kan zien! Ook elektrische fietsen en scooters kunt u deze dag komen testen.

        

Tesla Roadster                                                                             Nuna 6

Informatiemarkt
Tussen de Bongerd en het Wilhelminaplein is een slinger van marktkraampjes. U vindt hier niet alleen informatie over subsidieregelingen, maar u kunt ook in contact komen met verschillende organisaties, zoals de Wijk van Morgen en de Millenium werkgroep Heerlen.

Laatste fotoshoot ENGAGE
Heerlen doet mee aan de Europese ENGAGE-campagne, een posterproject waarmee iedereen kan laten zien wat hij/zij al doet voor een beter milieu. Op 10 oktober houden we de laatste keer een fotoshoot. Heeft u hart voor het milieu, wordt dan ook model voor ENGAGE! U kunt vrij inlopen tussen 12.00 tot 17.00 (begane grond van SCHUNCK*). U krijgt na afloop natuurlijk ook uw poster cadeau.

Expo posters ENGAGE
Op de infomarkt kunt u ook de expo van alle gemaakte ENGAGE-posters bekijken. Deze worden opgehangen aan waslijnen in en tussen de marktkraampjes. We laten niet alleen de Heerlense posters zien, maar ook posters van onze Europese partnergemeentes.

Speciaal voor kinderen/jongeren
Kinderen zijn vanaf 13.00 uur van harte welkom in en om het Betahuis (Wilhelminaplein 25). Zij kunnen hier een eigen moestuintje maken (aanmelden via www.betahuis.eu).
In samenwerking met het museum Continium wordt er een Solar Bug Race gehouden waar kinderen op een ludieke manier kennismaken met zonne-energie. En er is een Ontdekbus van DoeZo met duurzame snufjes en geschikt voor kinderen van 4 tot 16 jaar.

Meer informatie via:
www.heerlen.nl
www.dagvandeduurzaamheid.nl
www.facebook.com/DagvandeDuurzaamheid2012


Zondag 7 en Maandag 8 oktober 2012 - La Source des Femmes

        

Op zondag 7 oktober om 14:00 uur en maandag 8 oktober om 20:00 uur draait onder auspiciën van Amnesty International de film:
La Source des Femmes" in het filmhuis: "De Spiegel".

Klik op onderstaande link voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl


zaterdag 6 oktober 2012 - Nationale Kringloopdag

Je blijft steeds opnieuw een wereld ontdekken achter de kringloop, dankzij de Nationale Kringloopdag. Elk jaar weer een dag vol gezellige en unieke activiteiten bij een kringloopwinkel bij jou in de buurt! In 2009 kon Nederland voor het eerst kennis maken met de wereld achter de kringloop. In 2010 stond de (sociale) werkgelegenheid binnen de kringloopbedrijven centraal. Eén van de belangrijke doelstellingen van de kringloopwinkels die aangesloten zijn bij de BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland). Ook het milieuaspect is erg belangrijk in de kringloopbranche. Daarom stond duurzaamheid in 2011 centraal met als thema: "Kringlopen is nog nooit zo leuk geweest!".

Dit jaar hangen we op 6 oktober "De vlag uit voor hergebruik!". Allerlei leuke acties rondom het brengen van spullen naar een deelnemende kringloopwinkel in de buurt. Tweedehands komt steeds meer in opmars, veel producten zijn immers herbruikbaar of bevatten herbruikbare elementen. Hergebruik is een een erg waardevolle manier om producten niet onnodig in de afvalstroom terecht te laten komen. Op deze manier voorkom je een hoop CO2-uitstoot, omdat er geen energie en grondstoffen nodig zijn om weer een compleet nieuw product te maken.

Maar wat is dat dan eigenlijk; CO2 uitstoot? CO2, ook wel koolstofdioxide genoemd, is een soort gas dat gewoon in de natuur voorkomt. Die natuurlijke CO2 zorgt ervoor dat de warmte van de zon niet weer onmiddellijk in de ruimte ontsnapt.Het houdt ons dus warm, op zich een positief verhaal. Alleen heeft de mens de afgelopen eeuw grote hoeveelheden zogenaamde fossiele brandstoffen gebruikt voor auto's, fabrieken en verwarming. En daardoor is er heel veel CO2 in de lucht terecht gekomen en wordt het langzamerhand té warm op onze aardbol. Het ijs op de Noord- en Zuidpool smelt weg en de aarde wordt droger.

Hergebruik is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. De recente kredietcrisis draagt ook zeker een steentje bij aan deze positieve ontwikkeling voor de kringloop. De mensen willen wat minder uitgeven, waardoor er veel belangstelling ontstaat voor hergebruik en daardoor ook voor de winkels met tweedehands spullen. Deze spullen krijgen dan weer een nieuwe bestemming! Want waarom een nieuw kastje kopen, als je er één kunt kopen met een levensverhaal? Je kunt daar zelfs met enige creativiteit helemaal jouw eigen unieke en hippe kastje van maken!

Om de kringloop, en daarmee ook hergebruik, in stand te houden is niet alleen het halen, maar ook zeker het brengen van herbruikbare spullen belangrijk! Daarom helpt iedereen mee, jong en oud, om zoveel mogelijk spullen in te leveren bij een deelnemende kringloopwinkel bij hen in de buurt in de week van 24 september t/m 6 oktober. Jij kunt ook meedoen! Er zijn diverse leuke off- en online acties. Daarnaast kun je ook nog op zaterdag 6 oktober kans maken op diverse unieke prijzen. Samen hangen we dan "De vlag uit voor hergebruik!'.


Inkijk Oktober 2012 Online

Door de INKIJK-redactie is het Oktober 2012 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


Campagne "Stem voor gewortelde kinderen"

Defence for Children in samenwerking met Wij Blijven zijn een campagne gestart: "Stem voor Gewortelde Kinderen".

Met de campagne vragen we aandacht voor het feit dat het lot van de honderden kinderen in Nederland die géén verblijfsvergunning hebben maar hier wel al jaren zijn, in handen van de kiezer ligt.

Voor deze actie zijn de verkiezingsposters en campagneslogans van de tien grootste partijen aangepast aan het thema 'gewortelde kinderen'.

Iedereen kan zelf een persoonlijke poster maken en op die manier laten zien of ze voor of tegen een verblijfsvergunning voor deze groep kinderen zijn.

Voor meer informatie zie:www.stemvoorkinderen.nl

Deze kinderen zijn geworteld in Nederland. Ze hebben zich verenigd in Wij Blijven! en strijden voor een verblijfsvergunning.

Van de tien grootste politieke partijen zijn er zes die in hun verkiezingsprogramma hebben staan dat ze vinden dat gewortelde kinderen een verblijfsvergunning moeten krijgen en dat daar een speciale wet voor moet komen (PvdA, ChristenUnie, SP, GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren).
Het CDA en de SGP vinden het genoeg dat de minister zelf in bijzonder schrijnende situaties kinderen een verblijfsvergunning kan geven.
De VVD is tegen een wet voor gewortelde kinderen.
De PVV wil een wet maken die het voor altijd onmogelijk maakt om ooit nog een generaal pardon te geven.

Al voor de lancering heeft de verkiezingscampagne "Stem voor Gewortelde Kinderen" veel aandacht en steun verkregen. Lijsttrekkers Arie Slob (ChristenUnie), Emile Roemer (SP), Jolande sap (GroenLinks) en Diederik Samsom (PvdA) hebben de campagneposter al ondertekend.


Zaterdag 29 september 2012 - Heerlen in de Wereld, de Wereld in Heerlen

Zaterdag 29 september 2012 is het weer zover. Van 11.00 tot 16.30 uur vindt op het Pancratiusplein in het centrum van Heerlen de jaarlijkse manifestatie 'Heerlen in de wereld, de wereld in Heerlen' plaats. Ook dit jaar vraagt een groot aantal plaatselijke 'mondiale' groepen, verenigd in HeerlenMondiaal, aandacht voor thema's als vrede, mensenrechten, armoedebestrijding, milieu en Derde Wereld. Dat gebeurt door middel van kleurige informatiestands, ballonnen, vlaggen en spetterende muziek. Op het centrale podium vindt gedurende de hele dag een gevarieerd cultureel programma plaats.

De manifestatie staat in het teken van de millenniumdoelen die in 2000 door de Verenigde Naties zijn opgesteld (voor informatie zie: www.millenniumdoelen.nl of www.ncdo.nl/themas/millenniumdoelen). In 2015 moeten die doelen zijn gerealiseerd. Zo moet het aantal mensen dat in extreme armoede leeft gehalveerd zijn. Alle kinderen, waar ook ter wereld, hebben de mogelijkheid basisonderwijs te volgen. De moedersterfte moet met minstens driekwart zijn teruggebracht. Verder wordt gewerkt aan uiteenlopende zaken als betere toegang tot veilig drinkwater, verbetering van de situatie in de sloppenwijken, het bevorderen van duurzaamheid en de gelijkwaardigheid van man en vrouw.

Niet alleen regeringsleiders, beroemdheden en ngo's zetten zich in voor de verwerkelijking van de millenniumdoelen, ook persoonlijke initiatieven zijn meer dan welkom. Iedereen kan bijdragen aan een meer rechtvaardige wereld, bijvoorbeeld door het kopen van eerlijke producten (fair-trade), collecteren voor een goed doel of het tekenen van een van de handtekeningenlijsten van Amnesty International.

Uiteraard kunt u ook lid worden van een van de lokale organisaties van de Vereniging Heerlen Mondiaal. Op die manier werkt u mee aan een betere wereld en u doet dat ook nog eens samen met andere, gedreven vrijwilligers. Elke organisatie heeft op 29 september zijn eigen stand. Loop er eens langs voor informatie, koop een van de 'eerlijke' producten of maak gewoon eens een praatje met een van de enthousiaste standhouders.

De volgende organisaties zullen met een stand aanwezig zijn:

- Amnesty Internationaal groep Rodaland
- Afghaans Sociaal Cultureel Centrum
- ATD-Vierde Wereld
- Dekenaal Missionair Beraad
- Fietsersbond afd. Parkstad
- IVN afd. Heerlen
- Koffiekraam
- Moedercentrum De Heksenketel
- Raad van Kerken
- Steungroep Indianen in Brasil
- Stichting Loop naar de pomp
- Stichting Aman Iman
- Stichting vrouwengroep Vlinder
- Stichting SCAN
- Transition Town
- Vredesburo
- Vredesplatform Heerlen
- Werkgroep Heerlen Millenniumgemeente
- Werkgroep Latijns-Amerika
- Wereldwinkel - Repair Cafe Gered Goed

Optredens op plein
11.15 Percussie Bob Snackers
12.00 Koperkwartet
12.45 De Trommelaere van Herle
13.30 Ensemble Cecilia (in de kerk)
14.00 Workshop percussie Robin Zalm
14.45 Performer Dörci Banki
15.00 Coriovallum Pipe Band
15.45 Trio Laroche viool, accordeon, gitaar

Cultureel programma in Pancratiuskerk
13.30 - 14.00 KamerMuziek Ensemble 'Cecile' o.l.v. Jo Savelkoul
14.45 - 15.00 Kleinkunstenaar Donci Banki speelt 'De Vlinder', een voorstelling waarin milleniumdoelen zijn verwerkt op het bordes van de
                    kerk.
                    Vanaf ca. 13.15 u zal hij op de trappen van de kerk de aandacht trekken om naar binnen te gaan.
                    Tussendoor kan hij aspecten van zijn voorstelling laten zien. Zijn programma is ook geschikt voor kinderen.

Tot ziens op 29 september !!! U bent van harte welkom !!!

De manifestatie 'Heerlen in de wereld, de wereld in Heerlen' is een bekend evenement dat als doel heeft inwoners van Parkstad te tonen hoe waardevol het werk van lokale mondiale organisaties is. Samen ijveren we voor:
een wereld die soms mooi is, soms ook lelijk, soms beangstigend of spannend of juist vertrouwd, veilig, maar in ieder geval een wereld om zorgvuldig mee om te gaan, een wereld die het waard is om gezien te worden. Voor die wereld voelen wij ons mede verantwoordelijk, ieder op zijn of haar manier. Samen willen we die wereld onder de aandacht brengen, want we hebben er maar één.


Zaterdag 29 september 2012 - Repaircafe Kerkrade

De vakantie is voorbij, de scholen zijn weer begonnen en het gewone leven maken we bijzonder, met nieuwe spullen en oude spullen. Oude spullen die vernieuwd of gerepareerd, gesloopt of geverfd moeten worden.

Het team van REPAIRCAFÉ GEREDGOED staat is weer paraat in Heerlen Parkstad om de bewoners van omliggende wijken te begeleiden bij het repareren van dierbare kapotte spullen.

Aanwezig zijn electro-technici, naaisters, computerdeskundigen, fietsenmakers, hout en metaalbewerkers. Je kunt het zo gek niet bedenken of je kunt bij ons iets (laten) repareren of er je licht opsteken.

Op zaterdag 29 september zijn wij van 13.00 - 16.30 aanwezig in de RUILWINKEL (Humanitas) op de Patronaatstraat 4 te Spekholzerheide - KERKRADE.

Voor speciale vragen bel naar Petra Timmermans: 045-5710055

Voor meer informatie: www.repaircafe.nl/heerlen/


Zondag 23 september 2012 - Andreasparochie bestaat 35 jaar

Op zondag 23 september 2012 viert de Andreasparochie te Heerlerbaan haar 35 jarig bestaan.

We beginnen de dag met een feestelijke viering om 10.30 u. Na afloop is een feestelijk kopje koffie, thee of fris.

Aansluitend, een tocht door de wijk (wijkbewoners ook van harte uitgenodigd!), langs interessante mensen en plekken, naar de speeltuin aan het einde van de Tarwehof.

Ontmoeting is het doel van de middag. U kunt mee hapjes klaarmaken, er zijn Oud Hollandse Spelen, voor de inwendige mens wordt gezorgd. Niet vrijwilligers betalen met redelijk geprijsde consumptiebonnen.

Rond 16.00 u wordt de dag afgesloten.

Mocht het flink regenen dan vieren we feest in BS De Windwijzer.

Voor meer informatie:

Jacq Zenden     045-5319744
Eline Claassens 045-5718467


zaterdag 22 september 2012 - Samen-lopen in de Vredesweek

De kerken van St. Joseph en Andreas organiseren al sinds jaar en dag samen een activiteit in de Vredesweek, dit jaar van 15-23 september. Dit jaar wordt het een wandeltocht van 4 à 5 km via Benzenrade, Parc Imstenrade, eindigend in de Josephkerk met een broodje en koffie of thee.

Start: 22 september om 11.00 uur bij het Vredeskapelletje aan de Bautscherweg Korte opening en gebed, waarna we samen op pad gaan, via de Corisberg, naar het kapelletje in Benzenrade, dan via Parc Imstenrade naar het vlindermonumentje op het kerkhof en ter afsluiting een broodje in de ontmoetingsruimte van de Josephkerk.

Samen-lopen met als doel, een gelegenheid te bieden en te nemen, om samen te praten over, of vrede niet méér ons 'pakkie an' is dan we vermoeden. Olie, steenkool en goud worden wereldwijd gebruikt (misbruikt) om onze macht ten toon te spreiden ten koste van andere mensen, kinderen. Wij gaan een steen leggen op bijzondere plekken onderweg. U mag zelf een steen(tje) meenemen en gaandeweg bepalen wat u er mee gaat doen.

Kinderen zijn van harte uitgenodigd! Voor jullie hebben we een verhaal en voor wie wil een creatieve opdracht(je)!

Fijn als u zich even aanmeldt (catering) bij een van de parochies. U mag ook zomaar een eindje mee oplopen.

Parochie St.Andreas, tel. 045-5413381 dinsdag-vrijdag van 10.00-12.00 uur
Parochie St.Joseph , tel. 045-5413896 dinsdag-vrijdag van   9.30-12.00 uur.


Vrijdag 21 september 2012 - Meditatief Vredeslabyrint

Op vrijdag 21 september 2012 start de herfst maar het is ook wereldvrededag. wat een mooie dag om in het bos te zijn !

In het Mariapark in Schinnen is er dit jaar voor de tweede keer gelegenheid voor het meditatief lopen van een vredeslabyrint. Tijdens het lopen worden er vredesmantra's van 5 wereldgodsdiensten gezongen.

Van 19.30 - 21.00 starten we en eindigen samen.

Adres: Achter de Kerk tegenover nr. 7, Schinnen. Parkeren bij de begraafplaats, of de Muldersplas ongeveer 500 meter lopen (berg op). Volg bij de ingang van het park de lichten de trap op.

Vredesactiviteiten zijn bedoeld om te verbinden, en daarom gratis toegankelijk voor iedereen, ongeacht achtergrond, religie of politieke stroming. Elke labyrintervaring is uniek en persoonlijk. Toch geeft het samen lopen een extra verdieping. Zoals beschreven op de website momentob.nl is er de verbinding tussen mensen maar het gaat nog verder. Vredesgedachten voor alle mensen. Geweld is overal, soms zelfs heel dichtbij. De Vredesgedachten gaan ook uit naar de gebieden waar letterlijk oorlog is, naar gezinnen ver weg. De kracht van gedachten kunnen een positieve werking kan hebben. Hoe meer mensen, des te sterker die positieve energieën.

Ik, Tessa Meester, momentoB (www.momentob.nl) nodig je graag uit om bij deze activiteit aanwezig te zijn.

Je bent ook welkom om vrienden mee te nemen die zich door deze gedachte aangesproken kunnen voelen. Deelname is toegankelijk voor iedereen en daarom gratis, eventuele giften om dit mogelijk te maken zijn van harte welkom.

Opgeven (graag!) kan bij: tessa@momentob.nl of 06-53761691


Werelddag van extreme Armoede en uitsluiting in Heerlen

"Waar mensen gedoemd zijn
in armoede te leven, worden de rechten van de mens
geschonden. Wij zijn verplicht ons te
verenigen om die rechten te doen
eerbiedigen."

ATD 4e Wereld Heerlen organiseert samen met het Platform Armoede Heerlen op 17 oktober 2012 de Werelddag van extreme Armoede en uitsluiting in Heerlen.

Een van die activiteiten is het ontbijt. Het ontbijt staat in het teken van ontmoeting en het delen van ervaringen over de kracht en moed van hen die in onze samenleving het zwaarst te verduren hebben, mensen met kennis van armoede van binnenuit. Hun verhaal geeft hoop en is voor iedereen een stimulans om samen van onderop en van binnenuit armoede op te lossen. We hopen ook dat Wethouder Dhr. Van Zutphen tijdens deze ochtend iedereen welkom wil heten en het ontbijt wil openen.

's Middags zullen kansarme jongeren zich presenteren met muziek, dans en andere uitingen van hun talenten waarbij ze aandacht vragen voor deze werelddag. Ook de jongerenbus van Alcander zal aanwezig zijn.

Later op de dag wordt er een dialoog gehouden. Het thema van de dialoog: "Hoe kansen en mogelijkheden te scheppen voor kansarmen, om te kunnen werken/te participeren/ vrijwilligerswerk te doen". Er zullen diverse organisaties en betrokkenen uitgenodigd worden om hierover uit te wisselen .

De dag wordt afgesloten met de filmvoorstelling, "Joseph de Rebel, van wanhoop tot verzet". Over een gevecht voor waardigheid en mensenrechten en de oorsprong van de werelddag van verzet tegen extreme armoede op 17 oktober a.s.

De rode draad door deze dag is dat we "Samen aan de Slag" gaan om het armoedeprobleem aan de kaak te stellen en samen gaan kijken en werken aan een toekomst zonder armoede en uitsluiting.

We zullen u nader informeren in de volgende Inkijk en op onze website over de activiteiten op 17 oktober, we hopen dat u een plekje open houd in uw agenda voor deze dag.

Vooraanmelden voor het ontbijt of film kunt u mailen naar zuid-limburg@atd-vierdewereld.nl


Vredesplatform Heerlen is Ambassade van Vrede

Het Vredesplatform Heerlen is een Ambassade van de Vrede.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Henk Dado            (045-5424644, vredesplatform@gmail.com)
Harrie Winteraeken (045-5228720, hwinteraeken@hotmail.com)

Positief nieuws slaat aan

Onlangs heeft het Vredesplatform Heerlen op de Promenade in Heerlen positief nieuws onder de aandacht gebracht. We ontvangen elke dag een de overvloed aan negatieve en pessimistische berichtgeving: de euro moet gered, de staatsschuld moet omlaag, er moet bezuinigd en de belastingen gaan omhoog. Verder nieuws over terrorisme, islamisering, de rechtspraak, de gezondheidszorg, criminaliteit, drugsoverlast, stijgende werkloosheid enz. enz.

Het beeld ontstaat dat het maar niks is in Nederland en ook niet in onze Zuid-Limburgse regio. Ontkennen helpt niet, maar om hieraan tegenwicht te bieden vindt het Vredesplatform dat de mensen wat goed nieuws en optimisme kunnen gebruiken.

Enkele voorbeelden: Achter de wolken schijnt de zon

Daarvoor is een folder gemaakt met een selectie van wat het Vredesplatform positief nieuws vindt. Bijvoorbeeld: uit onderzoek van april 2012 blijkt dat Nederland op de vierde plek staat op een lijst van landen waar de mensen het gelukkigst zijn. Nederland behoort ook tot de top 10 van landen met het hoogste inkomen per persoon (hoewel je aan zo'n boodschap niet zoveel hebt als je rond moet komen van een minimum inkomen). Er is in dit land blijkbaar toch veel waar we gelukkig van worden. Waardoor we de toekomst minder somber hoeven in te zien. En daarvoor is deze folder bedoeld.

We hebben bijna 300 folders uitgedeeld. En om de mensen ook geluk toe te wensen kregen de meesten ook kleine klavertje-4-knolletjes, dat ze wel zelf in het bijgeleverde potje aan het groeien moeten krijgen.

Ook aandacht gevraagd voor Syrië

Het Vredesplatform heeft ook aandacht gevraagd voor de verschrikkelijke situatie in Syrië. Dat lijkt wellicht tegengesteld aan het bovenstaande, maar als mensen zich realiseren hoe goed we het hier over het algemeen hebben, dan blijkt ook een grotere mate van solidariteit. We verzamelden in 4½ uur 235 handtekeningen voor de actie van Amnesty International: Poetin, stop Assad! Deze actie is een oproep aan president Poetin van Rusland om de steun op te zeggen aan het regime van president Assad van Syrië, géén veto op te leggen aan internationale acties en géen wapens meer te leveren aan Syrië.

Verder kon worden gedoneerd voor de actie vanIKV Pax Christi Adopt a Revolution (ook giro 5161 Utrecht.) Met deze actie ondersteunt IKV Pax Christi lokale burgercomités in Syrië. De bijdragen van Adopt a Revolution worden gebruikt om vreedzame acties te ondersteunen, bijvoorbeeld voor drukwerk, beltegoed en eenvoudige communicatieapparatuur. We hebben ? 40 overgemaakt.


Leo de Groot vertrekt als redacteur Inkijk

Wie de colofon van dit blad heeft bekeken, zal een bekende naam missen.

Zeker meer dan 10 jaar heeft Leo de Groot de Inkijk gemaakt. Maar nu gaat hij stoppen.

Door zijn toegenomen interesse in Transition Towns en permacultuur heeft hij niet genoeg tijd over om iedere maand de Inkijk te maken. Het spijt ons zeer, maar we begrijpen zijn keuze.

We zijn Leo heel dankbaar voor al de inspanning, volharding en creativiteit waarmee hij de Inkijk tot een succes heeft gemaakt.


Nieuwsbrief Mondiaal Centrum Maastricht Online

Ons web-team heeft zojuist de september 2012 nieuwsbrief van het Mondiaal Centrum in Maastricht online gezet.


1 en 2 september 2012 - A simple life

China,
2011,
118 minuten,
Regie: Ann Hui,
Met: Andy Lau, Deanie Ip, Wang Fuli.

Deze film draait in het filmhuis De Spiegel op:

Zaterdag 1 september om 20.00 uur
Zondag   2 september om 14.00 uur

Ah Tao (Deanie Ip) kookt een maaltijd voor Roger Leung (Andy Lau). Hij eet het op zonder haar te bedanken of te complimenteren. Ze is zijn bediende. Als weeskind is Ah aangenomen door de familie Leung en heeft hen sinds die tijd bediend.

Van de familie is alleen Roger nog over, de rest is geëmigreerd. Dan krijgt Ah een beroerte en kondigt vervolgens aan met pensioen te willen. Ze verhuist naar een verpleeghuis. Roger zoekt haar vaak op en samen gaan ze uit eten. Dat is eigenlijk het hele verhaal van A simple Life.

Een zeer zorgvuldig waargenomen en daardoor bijzonder ontroerende fase in een heel gewoon leven van twee heel gewone mensen.

De film plaatst zichzelf in een lange traditie van filmmakers, veelal Aziaten, die genoegen nemen met het simpelweg laten zien van personen en hun leven. Er zijn wel verhalen en er is drama, maar dat is niet waar het om draait.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl


Inkijk September 2012 Online

Door de INKIJK-redactie is het September 2012 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


Donderdag 30 augustus 2012 - Amnesty verkiezings Actie

Elk jaar sluit Nederland duizenden mensen zonder verblijfsstatus op in vreemdelingendetentie. In afwachting van hun uitzetting verdwijnen zij achter hoge gevangenismuren. Als criminelen. Niet omdat ze een misdrijf hebben gepleegd, maar omdat ze niet de juiste papieren hebben. Ze hebben te maken met een strafrechtelijk detentie regime. Dit moet veranderen.

Kom in actie! Op 12 september 2012 zijn er verkiezingen. Vraag de nieuwe Tweede Kamer een einde te maken aan het strenge regime in vreemdelingendetentie. Stuur een bericht naar de kandidaat-Kamerleden die straks het detentiebeleid kunnen veranderen.

Ga voor meer informatie naar onze website en stuur deze email door naar je contacten.

www.amnesty.nl/actieverkiezingen

Annemarie Busser
Amnesty International, Dutch Section
Department of Programmes: Refugees and Migrants
P.O Box 1968, 1000 BZ Amsterdam
00 31 20 7733752
00 31 20 6264436


25 augustus 2012 - Nieuwsbrief Stichting Aman-Iman

Vandaag verscheen de 4 de nieuwsbrief van jaargang 4 van de Stichting Aman-Iman, water is leven

Voor meer informatie kijk op: www.aman-iman.nl


Corrie Schoffelen-Steentsma 1 juli 1947 - 11 augustus 2012

Op 11 augustus is Corrie Schoffelen plotseling op 65-jarige leeftijd overleden.

Velen kenden Corrie van al die activiteiten waarbij ze betrokken was.

De lezers van de Inkijk en de bezoekers van deze website zullen haar misschien het best kennen van haar werk voor vluchtelingen. Ze was jaren voorzitter van de Stichting Noodopvang Parkstad (SNOP nu Stichting VLot). Als medewerker van de stichting heeft ze veel vluchtelingen bijgestaan in hun gevecht voor een verblijfsvergunning.

Maar ze deed nog zoveel meer. Ze werkte voor Artsen zonder Grenzen in Afghanistan en Pakistan. Ze was actief in de politiek in de gemeente Onderbanken o.a. als gemeenteraadslid. De laatste jaren lag haar aandacht vooral bij projecten van de Stichting Rise in Kenia.

We zullen deze gedreven en hartelijke vrouw erg missen.


Zaterdag 30 juni 2012 - Repair Café in Luciushof

Op zaterdag 30 juni 2012 komt het team van het Repair Café hun diensten aanbieden in het Luciushof, Putgraaf 3 Heerlen.

Van 13.00 tot 16.30 kan men terecht voor reparaties van allerhande goederen. Heeft men een steekje los of een kapotte fiets, een gat in de box of brand de lamp niet meer: dan kan men het geluk beproeven voor een geslaagde reparatie.

Dit is het laatste reparatie café voor de vakantie. In juli en augustus 2012 is er geen Repair Café


23 + 25 juni 2012 - Monsieur Lazhar

Canada,
2011,
94 minuten,
Regie: Philippe Falardeau,
Met: Mohamed Fellag, Danielle Proulx, Sophie Nélisse.

Deze film draait in het filmhuis De Spiegel op: Za 23 en Ma 25 juni 2012 om 20.00 uur

Wanneer de lerares op een basisschool in Montreal zelfmoord pleegt, moet er zo snel mogelijk een vervanger gevonden worden.

Als de Algerijnse immigrant Bachir Lazhar zich spontaan meldt, is de directrice dan ook zó blij met deze tijdige oplossing, dat Meneer Lazhar wordt aangenomen. Lazhar maakt vervolgens kennis met zijn klas en moet toch even wennen aan de manier waarop er in het Franstalige deel van Canada les wordt gegeven.

Tegelijkertijd heeft hij ook privé nog een aantal zaken die opgelost moeten worden, waaronder het verkrijgen van een verblijfsvergunning. Meer dan terecht, want de film is een ontroerend portret van een eerlijke man die langzaamaan probeert zijn leven in alle waardigheid weer op te pakken.

Monsieur Lazhar is een oprechte, ontroerende en vooral hartverwarmende film geworden.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl


10 juni 2012 - Stichting ICMP ontmoet minster Leers

De Voorzitter en de secretaris van de Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad (SICMP) hebben op 10 juni 2012 op park Hommelheide in Susteren de Nederlandse minster van Integratie en Asiel, dhr. Gerd Leers, en ook een paar leden van de tweede kamer van het CDA ontmoet.

Tijden deze ontmoeting heeft de voorzitter met minster Gerd Leers over de de huidige situatie van een zieke Irakese man gesproken, die vorig jaar naar Irak is uitgezet.

Aan minister Leers is een compleet dossier met alle bewijs stukken over deze zieke man inclusief een dossier van het Rode kruis uit Basrah gegeven en de minister heeft beloofd om het dossier nog een keer te bekijken.

De minster was verbaasd dat de uitzetting van deze man is gebeurd omdat hij ziek is.

Over de situatie van uitgeprocedeerde asielzoekers uit Irak, gaat minister Leers na 18 juni 2012 overleggen met zijn collega, de Irakese Minister van Verplaatsing en Migratie, in de hoop een oplossing te vinden.


7 + 8 juni 2012 - Terraferma

Italië,
2011,
88 minuten,
Regie: Emmanuele Crialese,
Met: Filippo Pucillo, Donatella Finocchiaro, Mimmo Cuticchio e.a.

Deze film draait in het filmhuis De Spiegel op: Do 7 en vrij 8 juni 2012 om 20.00 uur

De oude visser Ernesto, die zijn hele leven al op een Zuid-Italiaans eilandje woont, begrijpt er niets meer van. De man heeft altijd de wet van de zee gerespecteerd, die voorschrijft dat je op zee mensen in nood redt maar als hij tijdens het vissen met zijn kleinzoon Filippo Afrikaanse drenkelingen redt en aan land af zet, wordt hij beschuldigd van hulp aan illegale immigranten.
Hij had de arme sloebers bij de politie moeten aangeven. Voor Ernesto is het de wereld op zijn kop: een daad van menselijkheid is plotseling een strafbaar feit.

Crialese maakt van het Italiaanse migrantendrama Terraferma een aanklacht tegen de westerse inhumane omgang met illegale immigranten. Een van de actrices in Terraferma, Timnit T., maakte zelf zo'n overvaart mee. Enkele weken bracht ze door op een scheepje. Toen ze aanmeerde op Lampedusa was ze een van de weinige overlevenden.

Crialese geeft deze groep een gezicht, terwijl hij blijft kijken vanuit de Italianen. Het is een eerlijk, kleinschalig portret, waarin we de houding van heel Europa kunnen herkennen.

De regisseur weet verschillende punten aan te raken, maar ze zodanig te vervlechten dat ze elkaar aanvullen. Daarmee is zijn film niet alleen kritisch, maar ook begripvol en poëtisch.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl


Woensdag 6 juni 2012 - Informatieavond Irak


Inkijk Juni 2012 Online

Door de INKIJK-redactie is het Juni 2012 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


Zaterdag 19 mei 2012 - Actie "Samen kan het anders"

Ga naar de website www.samenkanhetanders.nl om het pamflet te lezen dat burgers en organisaties in Zuid-Limburg hebben opgesteld over het huidige onrechtvaardige en inhumane vluchtelingenbeleid.

Laat op deze site uw steunbetuiging achter en of schrijf in voor de demonstratie op 19 mei 2012 in Maastricht.


Zaterdag 12 mei 2012 - Nationaal Alternatief Smartlappenfestival 2012

Op 12 mei 2012 wordt - voor het eerst in Utrecht - voor de 16e keer het Nationaal Alternatief Smartlappenfestival gehouden. "Alternatief", omdat mensen die armoede en sociale uitsluiting meemaken op het podium staan met een eigen lied en tekst over wat zij ten gehore willen brengen.

Dit bezuinigingsjaar onder het motto: "Samen harde noten kraken!" Want armoede plaatst mensen voor onacceptabele, moeilijke keuzes en de waarheid over het onrecht van armoede moet gezegd/gezongen worden !

Er zijn inmiddels koren die al regelmatig mee hebben gedaan, maar buiten het festival om niet samen zingen. Er zijn ook koren die al lang bestaan maar nog niet eerder meededen. Maar de grootste verrassing zijn nieuwe groepen die speciaal voor deze 12 mei een lied komen uitvoeren!

Met medewerking van onder andere: Utrechtse muziekband De Ameezingers, Hans Spekman (jury), Hans de Leeuw (presentatie) en het Stadhuiskoor Utrecht.En verder: Foto-expositie "Doordouwers" van ATD Vierde Wereld en Mona van den Berg uit Utrecht over de inzet van mensen in langdurige armoede.

Het festival wordt dit jaar georganiseerd door ATD Vierde Wereld Nederland, onderdeel van de internationale mensenrechtenbeweging (All Together for Dignity - samen voor ieders waardigheid). De praktische uitvoering gebeurt in samenwerking met het Ubuntuhuis in Utrecht.

Noteer alvast, om in elk geval te komen luisteren en kijken:

Zaterdag 12 mei 2012, 13.00-17.00
Cultuurhuis Stefanus, Amazonedreef 40 Utrecht. Gratis entree
.

Voor meer informatie:

www.atd-vierdewereld.nl
of
ubuntuhuis@gmail.com
of
030-2680890 en 06-18740335 (Annelies Neutel).


Zaterdag 28 april 2012 - Repair Café Gered Goed in Consuminderhuis Landgraaf

Vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur kan een ieder terecht met kapotte spullen voor reparatie op de Wilhelminastraat 25 in Landgraaf.

De slogan is: "Wij repareren maar willen het ook u leren."

Er zijn deskundigen voor reparatie van kleding, elektro, hout en metaal, fietsen, kleine fijne dingen zoals speelgoed. Tevens kunt u terecht met computer vragen.

Annemiek van Deursen van het Consuminderhuis is erg enthousiast over het initiatief om spullen te repareren en zei dat ze hieraan graag onderdak wil geven in het Consuminderhuis. Voor haar is dat de nog ontbrekende schakel in het geheel wat het Consuminderhuis nu aanbied en dat is toch al flink wat.

Een citaat van hun website:
"Het Consuminderhuis stelt zich o.a. als doel: Mensen met een klein budget consuminderen leren zodat zij met het (tijdelijke) weinige geld dat ze hebben toch een zinvol en duurzaam leven kunnen leiden. Dit vanuit de gedachte dat weinig inkomen zeker geen arm gevoel hoeft te geven. We leren door het geven van consuminderkringen: GELUK LOSKOPPELEN VAN GELD
MEER DOEN MET MINDER
JE KWALITEITEN ONTWIKKELEN
GOED OMGAAN MET HET MILIEU
Kortom consuminderen is goed voor je gezondheid je portemonnee en het milieu.

Doelgroepen:
De doelgroepen waarop de Stichting Consuminder-huis ONS GENOEG haar activiteiten richt zijn veelal minima, mensen die langdurig van een sociale uitkering moeten rondkomen en mensen met schulden. Daarnaast kunnen aan de consuminder-kringen ook mensen deelnemen die uit overtuiging bewust gekozen hebben voor het consuminderen als levenswijze.

Consuminderkringen:
Een consuminderkring bestaat uit acht tot tien personen die in het beginstadium om de twee weken bij elkaar komen. Er wordt o.a. aandacht besteed aan onderwerpen als administratie opschonen, budgetteren,w aar heb je recht op (bijzondere bijstand) energiezuinig leven en kinderen bewust opvoeden. Naast de theoretische bijeenkomsten kan men per onderdeel deelnemen aan praktische kringen. We leren: door hergebruik van materiaal voor weinig geld decoraties voor in huis te maken, tuindecoraties van gaas/mos hooi enz., cadeautjes zelf maken en zoveel mogelijk zelfvoorzienend leven leren,o.a. zelf groenten te verbouwen. Bovendien kan elk kringlid deelnemen aan bak en kook workshops om te leren voor weinig geld een gezond menu op tafel te zetten. Eenieder die de theoretische kringen volgt kan naar behoefte deelnemen aan de praktische kringen.

Deelname aan de consuminderkringen is gratis en vinden plaats in het Consuminderhuis.

Eenieder die deelneemt kan spullen, kleding, speelgoed, meubels en wat maar nodig is, gratis meenemen."

Voor meer informatie:www.consuminderhuislandgraaf.nl/


Zaterdag 28 april 2012 - GYPSY NIGHT Festival

Locatie: Hele Gebouw Cultuurhuis Sittarderweg 145 Heerlen
Aanvang: 20:00
Entree: Voorverkoop € 11,00 Avondkassa € 12,50

Voor alle liefhebbers van zigeuner muziek wordt dit een onvergetelijke avond. Want tijdens de Gypsy Night kunt u genieten in twee zalen van toppers binnen de zigeunermuziek !

Tabor is een Sinti-ensemble dat op gepassioneerde wijze traditionele Sinti- en Romaliederen brengt.

Het Triska Trio (Mario Triska, Janusch Hallema en Peter Janton) staat bekend om haar veelzijdig repertoire met liederen uit Hongarije, Roemenië en Rusland, maar ook walsen, tango's en swing.

Lollo Meier is een meestergitarist die in heel Europa waardering en bekendheid geniet met zijn interpretaties van de muziek van Django Reinhardt.

Het Lollo Meier kwartet bestaat uit: Lollo Meier, sologitaar, Boeboe Grunholz, ritme gitaar (kleinzoon van Waso), Andre Donni, klarinet en Henry Schuler, contrabas.

Als speciale attractie draait d.j. Janusch tussen de optredens door zijn "global grooves".

Informatie: 045-5612121 of info@cultuurhuisheerlen.nl


Vrijdag 20 april 2012 - Biobrandstof = meer honger ?

Vandaag organiseren de de Werkgroep Latijns Amerika Heerlen en de Steungroep Indianen in Brasil in Heerlen een avond houden over biobrandstoffen in relatie tot voedselproductie en de situatie van inheemse volken. Met als voorbeeldland Brazilië.

Camiel Donicie van de internationale organisatie FIAN (Food First Information & Action Network) is uitgenodigd als spreker.

Dankzij de groeiende vraag naar agrobrandstoffen verdient de agro-industrie in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso do Sul goud geld. De enorme run op land die daarmee gepaard gaat zorgt ervoor dat de inheemse Guarani-Kaiowá niet meer in hun eigen voedsel kunnen voorzien. Hun reservaten zijn simpelweg te klein voor de landbouw-, jacht- en verzamelactiviteiten. Beloofde landhervormingen zijn uitgebleven en voedselhulp ontoereikend. Kleine boeren moeten voorzien in het voedsel voor het volk; de agrobusiness met haar monocultuur richt zich op exportgewassen.

De Nederlandse regering wil nog meer gaan bijmengen in de benzine, terwijl bossen gekapt worden, de voedselprijzen stijgen en bloedige conflicten om landbezit blijven plaatsvinden. De 'groene revolutie' blijkt minder groen.

Tijdens de bijeenkomst zal ook de documentaire "the Dark Side of Green" van An Baccaert getoond worden.

Plaats: Luciushof, Putgraaf 3 - Heerlen

Tijd : 19.30

Meer Informatie: 045 - 5722503 (Wim van Kempen)


Vrijdag 6 april 2012 - Goede Vrijdagviering - HeerlenMondiaal

Ook dit jaar weer organiseren groepen en organisaties in Parkstad, verenigd in Heerlen Mondiaal, die zich bezig houden met mondiale thema's een Goede Vrijdagbijeenkomst.

Deze dag staat voor hen in het teken van lijden - wereldwijd, mensenrechten, strijd en inzet, verbondenheid en solidariteit. De naam van Jezus van Nazareth is verbonden aan deze dag. Iemand die te maken kreeg met bruut geweld, zoals zo vele mensen elke dag.

Steun voor sloppenwijkbewoners Ethiopië.

De bijeenkomst staat deze keer stil bij de mensen die ver weg en hier werken voor de minderbedeelden om hun levensomstandigheden zelf te verbeteren. Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië, is een van de snelst groeiende steden in Afrika. In de arme wijk Yeka leven veel mensen van minder dan één dollar per dag. De congregatie Daughters of Charity , een lokale ontwikkelingsorganisatie die nauw samenwerkt met de plaatselijke kerk en overheid, helpt bewoners in deze wijk met een project om een eigen inkomen te verdienen.

Barmhartigheid en medemenselijkheid is ook in deze tijd mondiaal broodnodig. In de Goede Vrijdagviering willen wij hier bij stilstaan.

Het motto van de Vastenaktie in 2012 is dan ook: 'Even aandacht voor een ander'.

Programma:

13.30: ontvangst met koffie
14.15: welkomstwoordje door Wim van Kempen
14.30: viering geleid door Guus Prevoo met muzikale omlijsting

Na afloop gelegenheid tot napraten.

Plaats: Savelbergklooster, Gasthuisstraat 2 - Heerlen

Organisatie: HeerlenMondiaal - Informatie: 045 - 5724626


Donderdag 5 april 2012 - Arifa - Arabische muziek

20.30 uur . AINSI
Lage Kanaaldijk 112-113 Maastricht
Tickets: € 16,00 / studenten € 10,00
Bijzonderheden: zitconcert
Reserveren: (043) 350 55 55 of via theater a/h vrijthof

Vier musici afkomstig uit Babylon, Istanbul, Boekarest en Amsterdam combineren muziek, klanken en ritmes uit de Arabische, Indiase, Anatolische en Balkan-wereld met geïmproviseerde en elektronische muziek. Hun recente cd Beyond Babylon werd door het tijdschrift Mixed verkozen tot beste wereldmuziek-cd van Nederland in 2010.

De Volkskrant bekroonde zowel het eerste concert van Arifa in het Bimhuis in 2010 als de cd met vijf sterren: "In ragfijne schoonheid doet dit debuut niet onder voor het beste werk van Anouar Brahem."


Zondag 1 april 2012 - Open Dag op 'd'r Mücherjaad'

Het mooie weer is aangebroken en de Zelfpluktuin aan de Burgemeester Savelsberglaan in Kerkrade is in grote lijnen ingericht. Op zondag 1 april tussen 12.00 en 16.00 uur is er een Open Dag. De werkgroep Permacultuur van Transition Town Parksjtad geeft een korte inleiding over het idee van de Zelfpluktuin. Alle buurtbewoners zijn hiervoor uitgenodigd. Iedere bezoeker wordt gevraagd een schop en/of hark en stekjes uit eigen tuin mee te nemen, zodat het echt een vruchtbare dag wordt!

Het programma:

Na een korte uitleg over wat de initiatiefnemers aan het doen zijn in de eerste Permacultuurtuin Oostelijke Mijnstreek (POM) wordt er samen aan de slag gegaan met o.a.:

- nieuwe bedden voor de moestuin aanleggen
- zaaien
- wilgentenen vlechten

De werkgroep Permacultuur hoort graag de suggesties en wensen omtrent 'd'r Mücherjaad' van de buurtbewoners. Voor hen en met hen is de Zelfpluktuin bedoeld. Een ieder kan ook vóór 1 april al samen met de werkgroep Permacultuur de handen uit de mouwen steken. Ze zijn op de woensdagen (van 10 tot 17 uur) op het terrein te vinden. Verder ook op dinsdag- en zondagmiddag.

Contactpersonen:

Jeanette Wolters    06-31920210   wolters@net.nl
Leo de Groot        045-5725409    ljm.degroot@telfort.nl

Voor meer informatie kunt u terecht op de websites van:

www.permacultuurnederland.org

en

www.parksjtad.transitiontowns.nl


Inkijk april 2012 Online

Door de INKIJK-redactie is het April 2012 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


Vrijdag 28 maart 2012 - Open avond Transition Town Parksjtad

Op woensdag 28 maart is in een vergaderzaal van het Luciushof,Putgraaf 3 te Heerlen een Open avond voor alle belangstellenden van Transition Town Parksjtad.

De avond begint om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur.

Na een korte inleiding en (her)kennismaking is er een korte film. Daarna is het tijd voor plannen,ideeën en inspiratie.

Voor meer informatie:

www.parksjtad.transitiontowns.nl

info@parksjtad.transitiontowns.nl


Woensdag 26 maart 2012 - Start Malawi actie Broederschool Heerlen

DIONNE KOK JUF VAN DE BROEDERSCHOOL UITVERKORENE WERELDDOCENT!

Dionne Kok, verbonden als groepsleerkracht aan de Broederschool is als een van de weinige uitverkoren om als werelddocent mee te doen aan een uitwisselingsprogramma voor onderwijsprofessionals.

Zij reist op 28 april a.s naar Malawi waar ze 2 weken zal verblijven. Malawi is een van de ontwikkelingslanden waar onder andere met betrekking tot het onderwijs nog veel verbeterd kan worden. Er wordt op deze manier aan leerkrachten de mogelijkheid geboden om hun competenties te vergroten.

Dionne zal proberen om ideeën voor verandering en verbetering van het onderwijs in Malawi te analyseren en middels concrete plannen te verbeteren. Dit kan natuurlijk alleen maar effect hebben op de lange termijn. De ervaringen die Dionne op zal doen in Malawi kunnen ook verder dienen om de internationalisering van het Nederlandse onderwijs te versterken.

We zijn trots dat we als Broederschool op deze wijze mogen bijdragen aan het versterken van het onderwijs in een ontwikkelingsland.

Om dit project te laten slagen zijn er ook financiële middelen nodig. Deze gelden worden gebruikt om in het land zelf dingen te doen die normaal gesproken niet mogelijk zijn. Wat vooral nodig is , is een goed onderwijsprogramma en hiervoor is veel geld nodig om zowel leerkrachten te kunnen scholen maar ook om materiaal te kunnen aanschaffen die het onderwijs verbeteren.

We willen dan ook door acties en met hulp van velen proberen een bedrag bij elkaar te brengen van minimaal 1000 euro!

Wie helpt ons??????

Geld kunt u overmaken op rekening :154632708 onder vermelding van :Actie Malawi.

TIP: Indien iedereen 25 euro overmaakt zijn we al ver op weg!!!!

Voor meer informatie:

www.broederschool.nl

en

http://dionnekok.inactievooredukans.nl/

Voor contact zie: info@broederschool.nl


Website Legale mensen van start

Graag vragen wij uw aandacht voor het project Legale mensen.

'Legale mensen' is een project met daaraan gekoppeld een website, opgestart door DWARS, GroenLinkse jongeren in de Eerste Kamer.

Sinds november vorig jaar werkt een groep enthousiaste vrijwilligers namens DWARS aan het bewerkstelligen van een positieve toon in het gesprek over asielzoekers, vluchtelingen en immigranten in Nederland dit alles door middel van filmpjes, artikelen en informatie.

Belangrijk is daarbij dat wij aandacht hebben voor het perspectief van de mensen die de moed hebben om hun land te verlaten.

Voor meer informatie: www.legalemensen.nl

Voor contact zie: www.legalemensen.nl/contact


Vrijdag 16 maart 2012 - Mensenrechten in Mexico: mensenrechtenverdedigers lopen groot gevaar

Op vrijdag 16 maart a.s. houdt de Werkgroep Latijns Amerika in Heerlen een publieksavond met als thema 'Mensenrechten in Mexico'. Op uitnodiging van de werkgroep komt oud-projectvrijwilliger van Peace Brigades International (PBI), Mirjam Muis, vertellen over haar ervaringen in Mexico.

PBI is een non-gouvernementele organisatie die vrijwilligers uitzendt naar (post)conflictgebieden waar lokale mensenrechtenverdedigers vanwege hun werk worden bedreigd. PBI biedt deze mensenrechtenverdedigers beschermende begeleiding met als doel hun veiligheid te vergroten, zodat zij hun geweldloze strijd voor de bescherming van de mensenrechten op een veilige manier kunnen voortzetten.

Mirjam Muis heeft van juni 2010 tot juni 2011 binnen een team van internationale vrijwilligers gewerkt in de Mexicaanse deelstaat Guerrero. Tijdens de avond zal zij vertellen over het werk van PBI in Mexico en de situatie van mensenrechtenverdedigers ter plekke. De toenemende onveiligheid als gevolg van de al jaren durende strijd tussen drugskartels en de overheid heeft ook zijn weerslag op de al moeilijke situatie van mensenrechtenverdedigers. Zij raken met hun activiteiten en protest al snel de belangen van de gevestigde orde met als gevolg dat ze vaak op allerlei mogelijke manieren worden tegengewerkt. Zo krijgen veel mensenrechtenverdedigers en ook journalisten te maken met onder meer laster, intimidaties, bedreigingen en soms zelfs fysieke aanvallen. Ook zijn er in de afgelopen jaren meerdere mensenrechtenverdedigers in Mexico vermoord. Daarnaast komt het regelmatig voor dat mensenrechtenverdedigers valselijk worden beschuldigd van misdrijven en daardoor onschuldig in de gevangenis belanden, met als doel hen monddood te maken.

Het bovenstaande zal worden geïllustreerd aan de hand van een korte film en praktijkvoorbeelden waar Mirjam als projectvrijwilliger mee te maken heeft gehad. Tevens zal gesproken worden over de meer algemene mensenrechtensituatie in Mexico, met aandacht voor actuele thema's als straffeloosheid en militarisatie. Uiteraard zal er ruime gelegenheid zijn voor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen, kennis en meningen.

Datum & tijd: Vrijdag 16 maart 2012, aanvang 19.30
Locatie: Grote zaal Luciushof, Putgraaf 3, Heerlen
Entree: Gratis; aanmelden vooraf niet nodig
Informatie: Werkgroep Latijns-Amerika Heerlen, Jet Boer tel 043-3616409

Peace Brigades International (PBI) is een door de Verenigde Naties erkende non-gouvernementele organisatie, die sinds 1981 internationale vrijwilligers uitzendt om bedreigde mensenrechtenverdedigers te begeleiden. PBI is actief in Nepal, Colombia, Guatemala en Mexico. PBI creëert 'space for peace' waardoor mensenrechtenverdedigers zelf op een veilige manier aan een betere toekomst kunnen werken.

Meer informatie over PBI:

www.peacebrigades.nl
www.peacebrigades.org
www.pbi-mexico.org


Zaterdag 17 maart 2012 - Pelgrimswandeling

Het Dekenaal Missionair Beraad, bestaande uit de parochiële missionaire werkgroepen van het Dekenaat Heerlen, organiseert deze pelgrimswandeling met als thema:

"Even aandacht voor een ander"

Het klinkt misschien vreemd. Al lopende, word er stil gestaan bij wat er kan betekenen voor mensen in nood om ons heen. Dichtbij en ver weg. Juist in deze tijd is dat hard nodig. Want de wereld groeit als we delen.

11.00 uur vertrekken wij bij de St. Josephkerk Dr. Cl. Meulemansstraat te Heerlerbaan en lopen dan de route ( ongeveer 1 uur ). Guus Prevoo, missionair veldwerker bij vastenactie, begeleidt ons tijdens deze wandeling op een spirituele wijze.Klik op de afbeelding om te vergroten

Bij terugkomst is er een gezellig samenzijn onder het genot van broodjes en koffie. (vrije gave) Tijdens dit samenzijn zal er een dvd getoond worden over het Vastenactieproject Ethiopië: steun aan de sloppenwijkbewoners.

De bijeenkomst wordt door Guus Prevoo afgesloten met een pelgrimsgebed.

Uw vrije gave voor Ethiopië is welkom en geeft de sloppenwijkbewoners hulp en hoop.

Wilt u ook iets betekenen voor de minder bedeelde van dichtbij dan is een levensmiddel zeer welkom en zal worden gedoneerd aan de Voedselbank.

Wandel mee en "zegt het voort"

U kunt zich opgeven bij:

Ans Houben,             045-5412448 / mailen: ajhouben@hetnet.nl
Hanny van der Wouw, 045-5322181 /mailen: hvrehen@telfort.nl


vrijdag 16 maart 2012 - Vluchtelingen in de knel: alternatieven voor opsluiting en
                                        wat doen we met de kinderen ?

Vluchtelingen in Nederland hebben in hardvochtig Nederland een hard bestaan. Vluchtelingen die niet terug kunnen, raken hier in een uitzichtloze situatie. Alleenstaande kinderen worden op hun achttiende aan hun lot overgelaten. Wat kunnen wij hen bieden ?

Op vrijdagmiddag 16 maart organiseert de Stichting VLot Zuid-Limburg, samen met Amnesty Maastricht, om 15.00 uur, in het Cultuurhuis, Sittarderweg 145 in Heerlen, een informatie- en discussie-middag over het Nederlandse vluchtelingen- en asielbeleid. Tijdens die bijeenkomst is er vooral aandacht voor alternatieven voor detentie en voor de positie van de kinderen in de centra voor gezinsopvang.

Enkele feiten op een rij. De legeskosten zijn afgelopen jaar flink verhoogd. De criteria voor procedures worden voortdurend aangescherpt en om een verblijfsvergunning te krijgen, wordt de lat steeds hoger gelegd. De asielprocedure zelf is steeds korter, maar de afhandeling ervan duurt soms jaren, in de meeste gevallen zonder opvang. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen worden op 18-jarige leeftijd van de ene op de andere dag zonder leefgeld op straat gezet. De voorzieningen, in het bijzonder voor gezinnen met kinderen die niet terug kunnen, zijn dramatisch verslechterd. Elementaire psychische zorg is verminderd of beëindigd. De minister maakt teleurstellend weinig gebruik van de bevoegdheid om, in uitzonderlijke situaties, van de regels af te wijken. Gedwongen terugkeer naar landen met willekeurig geweld is aan de orde van de dag. Langdurige en dure detentie wordt onverminderd toegepast en dit ondanks de beperkte terugkeerresultaten. En, wie na 28 dagen Nederland nog niet heeft verlaten, is strafbaar, riskeert hoge boetes of gevangenisstraf en zal nooit meer een verblijfsvergunning krijgen.

Dit alles heeft effect op de asielzoekers en migranten die stilaan in uitzichtloze situaties terecht komen. Ze houden zich schuil bij vrienden, kennissen of in de open lucht. Om in hun levensonderhoud te voorzien moeten zij voortdurend de hand ophouden. Velen leven op straat en worden misbruikt voor criminele of illegale activiteiten. De hulpverlening door vrijwilligersorganisaties, zoals VLot, wordt er niet gemakkelijker op. Agressie is niet zelden het gevolg. Voor de financiering van onderdak, leefgeld en begeleiding moet VLot meer en meer een beroep doen op particuliere middelen.

Om voor dit alles aandacht te vragen en eventueel verder actie te ontwikkelen, organiseert de Stichting VLot Zuid-Limburg en Amnesty Maastricht een vooral informatieve en zeker boeiende middag. Wij kunnen daarbij rekenen op twee landelijk bekende sprekers: Annemarie Busser van Amnesty Amsterdam en Carla van Os van Defence for Children. De gespreksleider is Huub Keybets, bestuurslid en vrijwilliger VLot en vluchtelingenwerk Maastricht.

Programma

14.45 - 15.00:
inloop en welkomswoord door Huub Keybets;
15.00 - 15.50
Annemarie Busser, Amnesty, over Vreemdelingen-detentie in Nederland: het moet en het kan anders,
                    alternatieven voor detentie.
                    Lees haar verhaal
                    daarna discussie;
15.50 - 16.10
koffie/thee pauze;
16.10 - 17.00
Carla van Os, Defence for Children, over Opvang van gezinnen in Gilze-Rijen en Katwijk en
                    de algemene situatie van kinderen van asielzoekers en migranten.
                    Lees haar verhaal
                    daarna discussie;
17.00 - 17.10
Morad Dahwan vraagt aandacht voor zijn ondernemingsplan en Fadhel Hassouni voor een zieke landgenoot in Irak ;
17.10 - 17.30
Plenaire discussie en mogelijke acties.


Zaterdag 3 maart 2012 - African Rootsnight met Kerfonse Kanté & Mory Kanté Band (Guinee-Conakry)

Theater Landgraaf
Kerkberg 4, Landgraaf
Aanvang: 21.00 uur
Entree: € 15,-
Info: www.swil.nl

Het 'neefje' van...

Hij is jong, ambitieus en een tikkeltje eigenwijs. Hij zou een goede boterham kunnen verdienen in Parijs, bij zijn beroemde oom Mory. Maar Kerfonse Kanté, zoon van de zeven jaar geleden overleden Guineese griot Manfila Kanté en sinds 2000 woonachtig in Venlo, trekt z'n eigen plan.

'Het is mij te gemakkelijk om muziek te maken in Mory's band en liedjes voor hem te schrijven. Ik wil niet alleen maar gezien worden als het neefje van...'

Voor zijn debuut-cd Femmes Battues had de 30-jarige Kerfonse overigens wel de hulp van monsieur Yéké Yéké nodig. Hij mocht het album opnemen in diens studio in de Franse hoofdstad, met Mory's vaste begeleidingsband. In het nummer Moussokembá tokkelt de eminence grise van de Guineese afropop zelf ook mee.

Femmes Battues is een verdienstelijk debuut geworden, met swingende Mandingopop, een vleugje rap, snufjes reggae en bij vlagen stevige gitaarlijnen - en niet te vergeten stemmige achtergrondkoortjes.

(Rob Cobben - Dagblad de Limburger)

Als kind ging Kerfonse Kanté al mee naar de optredens van zijn vader, de eveneens zeer bekende Manfila Kanté. Manfila is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van twee van de meest invloedrijke bands van West-Afrika, Les Ambassadeurs en Super Rail Band de Bamako. Samen met Salif Keita maakte hij de typische griot-met-orkest-stijl legendarisch en nog bejubeld tot de dag van vandaag. En ook Kerfonses opa El Hadj Ibrahim Kanté en diens broer El Hadj Djéli Fodé Kanté waren twee beroemde Manding-griots.
Kortom, Kerfonse was min of meer voorbestemd om in de voetsporen van zijn beroemde familieleden te treden..

Kerfonse Kante timmert flink aan zijn muzikale carrière. Hierbij krijgt hij ondersteuning van zijn beroemde oom Mory Kanté (Yéké Yéké). Voor de opnames van zijn 1e cd Femmes batues en zijn nieuwe album We go far away stelde Mory kanté zijn opnamestudio in Parijs en de muzikanten van de Mory Kanté Band aan hem ter beschikking.

Ook tijdens zijn optreden in Theater Landgraaf wordt hij door de bandleden van Mory Kante begeleid, die speciaal overkomen uit Parijs !!

Kerfonse Kanté: Lead Vocal
Layba Diawara: Kora, solo-guitar
Ibrahim Conté: Drums
Ibrahim keita ( the king of Djémbé): Djémbé
Mohamed Cissoko: Balafon / Guitar
Tom Francois: Saxofone/flute
Joost Janssen: Keyboard
Wladimir: Bass-guitar
Nana Traoré: Danse
Fatoumata Traoré: Danse

Rootseetcafé

Voorafgaand aan het concert worden tussen 18.15 en 19.45 uur in Theater landgraaf, voor maximaal 80 personen gerechten uit West-Afrika geserveerd. Zoals altijd kunt u in een ongedwongen sfeer genieten van heerlijk Afrikaans eten. U dient echter uiterlijk om 18.45 uur aanwezig te zijn.Deelname is alleen mogelijk d.m.v. reserveren vóór 28 februari: reservering@swil.nl Stichting Wereld-muziek in Limburg (€ 13,50 p.p.)

African dance-night

En..na afloop natuurlijk weer verder swingen tijdens de African dance-night met dj. Rik, "le professeur d´ambiance".

Reserveren

06-44593948 / 045-7850160 Stichting Wereldmuziek in Limburg
045-5310929 Theater Landgraaf
reservering@swil.nl


Vrijdag 2 maart 2012 - Landelijke koffiestopdag

Koffie drinken typisch Nederlands ?

Inderdaad, een kopje koffie om tien uur `s morgens hoort er bij in Nederland. Toch kan deze gewoonte niet op tegen de rijke Ethiopische koffietraditie. Daar houdt ieder huishouden minstens één keer per dag een uitgebreide koffieceremonie. De ceremonie brengt de koffiedrinkers: gezinsleden, buren, familie bij elkaar en versterkt het saamhorigheidsgevoel. Bij de koffieceremonie hebben de mensen de gelegenheid om allerlei onderwerpen te bespreken: gebeurtenissen in de buurt, de familie of de politiek. De koffieceremonie is daarnaast dé Ethiopische manier om gastvrijheid te tonen.

Juist dit jaar is de Landelijke Koffiestop dus een toepasselijke manier om aandacht te vragen voor het Vastenactieproject:

Steun voor de sloppenwijkbewoners in Ethiopié

De Missionaire werkgroep Heerlerbaan nodigt u uit om op vrijdag 2 maart van 10.30 uur tot 12.00uur in de Oranjerie van Parc Imstenrade een kopje eerlijke koffie te komen drinken en het geeft ons de gelegenheid om het vastenactieproject toe te lichten.

De Wereldwinkel is ook aanwezig en u kunt kennis maken met hun eerlijke en duurzame producten en de mogelijkheid deze te kopen.

Pastorale werkgroep Parc Imstenrade
Missionaire werkgroep Heerlerbaan


Inkijk maart 2012 Online

Door de INKIJK-redactie is het Maart 2012 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


Aanleg zelfpluktuin Kerkrade gestart

Eind november 2011 is begonnen met de aanleg van de zelfpluktuin in Kerkrade. Een tuin voor en van de Kerkraadse buurt.

Het zijn de bewoners die de tuin gaan onderhouden zodat zij in de oogsttijd dan letterlijk de vruchten, de groenten en de eetbare bloemen ervan te plukken. Er komen voetpaden, plantenbedden, een insectenhotel, een kruiden-spiraal, een poel met kikkers en een aardbeientoren.

De tuin wordt straks via ecologische principes beheerd. De gemeente Kerkrade geeft ondersteuning met het aanbrengen van compost en frezen van het terrein. Tevens is gezorgd voor wilgentenen, houtsnippers en ander materiaal wat voor de aanleg van de tuin nodig is. Een bedrijf heeft de hoofdpaden en een vijver uitgraven en de werkgroep is met buurtbewoners begonnen met de verdere aanleg. Nog voor de vorst in de grond komt heeft de werkgroep een start gemaakt met de aanleg om de omwonenden te laten zien wat mogelijk is en hen te prikkelen om mee te doen.

Over het omvormen van het braakliggende stuk grond tot een tijdelijke zelfpluktuin werd de buurt ingelicht door middel van een brief die huis aan huis bezorgd werd.

Na de carnaval wordt begin maart, een buurtbijeenkomst bij de zelfpluktuin georganiseerd.

Voor meer info: www.parksjtad.transitiontowns.nl

info@parksjtad.transitiontowns.nl


16, 17 en 18 februari - Almanya

Duitsland,
2011,
97 minuten
Regie: Yasemin Samdereli
Met: Aylin Tezel, Vedat Erincin, Fahri Ögün Yardim

Deze film draait in het filmhuis De Spiegel op: Do 16, vrij 17 en Za 18 febr 20.00 uur

10 September 1964, de Turkse twintiger Hüseyin Yilmaz komt als 1.000.001ste gastarbeider Duitsland binnen. De jongeman wil in het buitenland zijn geluk beproeven om op die manier een betere toekomst te kunnen bieden aan zichzelf, zijn vrouw en hun vijf kinderen. Hij betreedt een koud land waar de Duitsers blonde reuzen zijn, die varkens eten, een mannetje aan een kruis vereren en koeterwaals spreken. Een paar maanden, hooguit een jaar, dan heeft hij voldoende geld verdiend om weer terug te keren naar Turkije.

Vijfenveertig jaar later is Hüseyin, nu een man van in de 70, nog steeds in Duitsland. Net als drie miljoen andere gastarbeiders veranderde hij van gedachten en dat had grotere en dramatischer consequenties dan de patriarch ooit had verwacht. Omdat Hüseyin na 45 jaar nog steeds last heeft van heimwee naar zijn geboorteland, heeft hij er een huisje gekocht. Hij wil graag dat de hele familie die zomer naar Turkije reist. En zo geschiedt.

Kleindochter Canan trakteert tijdens de lange busreis, de jongste telg van de familie (Cenk gehete) op de gehele familiegeschiedenis.

De dit jaar uitgebrachte speelfilm over deze geschiedenis van een Turks-Duitse gastarbeidersfamilie trok in Duitsland al meer dan een miljoen bioscoop-bezoekers.

Voor meer informatie: www.filmhuisdespiegel.nl


Invloed van Gifts en Living

FairTrade is meer dan alleen een eerlijke prijs voor producenten.

Het inkomen helpt niet alleen armoede te bestrijden, fairtrade is er ook om ongelijkheid tussen mannen en vrouwen op grote schaal te verminderen.

Handnijverheid leent zich uitstekend voor de productie door vrouwen, omdat het vaak in de huiselijke sfeer gemaakt kan worden. Vrouwen zijn hierdoor goed vertegenwoordigd in de fairtrade branche.

In Afrika hebben meer dan 19.000 mensen een baan door fairtrade, waarvan 69% vrouwen. In Azië creëerde fairtrade meer dan 215.000 banen, waarvan 41% voor vrouwen. Zuid-Amerika creëerde minder banen, 2100, maar daar wordt ruim 80% van de banen door vrouwen vervuld.

Het gezin, maar ook de samenleving in zijn geheel, profiteert ervan dat het geld bij vrouwen terechtkomt. In de praktijk blijkt dat zij het geld verantwoordelijk besteden.

p>Voor meer informatie: www.heerlen.wereldwinkels.nl/


Woensdag 8 februari 2012 - startavond Vastenactie

Het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen wil u graag uitnodigen in het zaaltje van de H.Familieparochie, Veldstraat 19, Landgraaf 19.30 uur 21.30 uur.

Welkomstwoordje

Dhr. Guus Prevoo, missionair veldwerker vasten-actie , zal mogelijk samen met twee jongeren die met Dare-to-go naar het project in Ethiopië toe zijn geweest, een toelichting geven over het project en hun ervaringen met ons delen.

Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Daarna zal er een korte pauze zijn.

In het tweede deel van de avond is er bezinning door middel van uitleg van het Hongerdoek door Guus Prevoo. Het thema van dit hongerdoek is "God onder ons", geschilderd door de Togoleze kunstenaar Sokey Edorh.

Het Dekenaal Missionair Beraad hoopt op uw komst zodat we samen "even aandacht voor een ander" hebben.


Zaterdag 4 februari 2012 - African Rootsnight met Lamin Kuyateh & Jalliya Ensemble (Gambia/Senegal)

Theater Landgraaf
Kerkberg 4, Landgraaf
Aanvang: 21.00 uur
Entree: € 11,-
Info: www.swil.nl

Het Jalliya Ensemble is een West-Afrikaanse muziek-groep, die vooral traditionele Mandinke muziek speelt. De groep bestaat naast Lamin Kuyateh uit Mohammed Cissoko op balafon, Mousse Pathe Mbaye op percussie.

Jali Lamin Kuyateh werd in 1964 in Gambia geboren als oudste zoon van een Griot familie. Een Griot is een muzikant/dichter die de orale traditie van zijn stam instandhoud. Lamin bespeelt de kora zoals zijn vader, zijn grootvader, overgrootvader en over-overgrootvader dit instrument bespeelden. Hij maakt zelf 'songs' over de geschiedenis van zijn land Gambia, sociale problemen, het leven, de liefde en de (gewenste) vrede maar zingt ook 'traditionals' zichzelf hierbij begeleidend op de kora.

Mohammed Cissoko is ook een griot en afkomstig uit Guinee-Conakry. Hij speelde o.a. bij Fatala en begeleidde vele grote Afrikaanse artiesten.

Mousse Pathe Mbaye bespeelt diverse drums. Niet alleen de djembé maar ook sabar, tama(talking drum) en boukarabou. Ook hij komt uit een griotfamilie, maar dan uit Senegal. Zijn vader was een meesterdrummer, wat Mousse zeker ook is. Hij speelt niet alleen een ritme, hij is in staat om een melodie uit zijn drums tevoorschijn te toveren.

Rootseetcafé

Voorafgaand aan het concert worden tussen 18.15 en 19.45 uur in Theater Landgraaf, gerechten uit West-Afrika geserveerd. U kunt in een ongedwongen sfeer genieten van dit heerlijke Afrikaans eten. U dient echter uiterlijk om 18.45 uur aanwezig te zijn.

Deelname is alleen mogelijk d.m.v. reserveren vóór 2 februari 2012: reservering@swil.nl Stichting Wereld-muziek in Limburg (€ 12,50 p.p.)

African dance-night

En..na afloop natuurlijk weer verder swingen tijdens de African dance-night met dj. Rik, "le professeur d´ambiance".

Reserveren

045-7850160 SWIL
045-5310929 Theater Landgraaf
reservering@swil.nl


vrijdag 3 februari 2012 - Vluchtelingen in de knel: alternatieven voor opsluiting en
                                        wat doen we met de kinderen ?

Deze avond werd afgelast vanwege de weersomstandigheden. Inmiddels is er bekend dat deze avond wordt verplaatst naar vrijdag 16 maart 2012 van 15.00 - 18.00. De locatie wordt later bekend gemaakt.

Vluchtelingen in Nederland hebben in hardvochtig Nederland een hard bestaan. Vluchtelingen die niet terug kunnen, raken hier in een uitzichtloze situatie. Alleen-staande kinderen worden op hun achttiende aan hun lot overgelaten. Wat kunnen wij hen bieden ?

Op vrijdagavond 3 februari organiseert de Stichting VLot Zuid-Limburg, samen met Amnesty Maastricht, om 19.30 uur, in de grote zaal van Luciushof, Putgraaf 3 in Heerlen, een informatie- en discussie-avond over het Nederlandse vluchtelingen- en asielbeleid. Tijdens die bijeenkomst is er vooral aandacht voor alternatieven voor detentie en voor de positie van de kinderen in de centra voor gezinsopvang.

Enkele feiten op een rij. De legeskosten zijn afgelopen jaar flink verhoogd. De criteria voor procedures worden voortdurend aangescherpt en om een verblijfsvergunning te krijgen, wordt de lat steeds hoger gelegd. De asielprocedure zelf is steeds korter, maar de afhandeling ervan duurt soms jaren, in de meeste gevallen zonder opvang. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen worden op 18-jarige leeftijd van de ene op de andere dag zonder leefgeld op straat gezet. De voorzieningen, in het bijzonder voor gezinnen met kinderen die niet terug kunnen, zijn dramatisch verslechterd. Elementaire psychische zorg is verminderd of beëindigd. De minister maakt teleurstellend weinig gebruik van de bevoegdheid om, in uitzonderlijke situaties, van de regels af te wijken. Gedwongen terugkeer naar landen met willekeurig geweld is aan de orde van de dag. Langdurige en dure detentie wordt onverminderd toegepast en dit ondanks de beperkte terugkeerresultaten. En, wie na 28 dagen Nederland nog niet heeft verlaten, is strafbaar, riskeert hoge boetes of gevangenisstraf en zal nooit meer een verblijfsvergunning krijgen.

Dit alles heeft effect op de asielzoekers en migranten die stilaan in uitzichtloze situaties terecht komen. Ze houden zich schuil bij vrienden, kennissen of in de open lucht. Om in hun levensonderhoud te voorzien moeten zij voortdurend de hand ophouden. Velen leven op straat en worden misbruikt voor criminele of illegale activiteiten. De hulpverlening door vrijwilligersorganisaties, zoals VLot, wordt er niet gemakkelijker op. Agressie is niet zelden het gevolg. Voor de financiering van onderdak, leefgeld en begeleiding moet VLot meer en meer een beroep doen op particuliere middelen.

Om voor dit alles aandacht te vragen en eventueel verder actie te ontwikkelen, organiseert de Stichting VLot Zuid-Limburg en Amnesty Maastricht een vooral informatieve en zeker boeiende avond. Wij kunnen daarbij rekenen op twee landelijk bekende sprekers: Annemarie Busser van Amnesty Amsterdam en Carla van Os van Defence for Children. De gespreksleider is Huub Keybets, bestuurslid en vrijwilliger VLot en vluchtelingenwerk Maastricht.

Programma

19.15 - 19.30
Welkomswoord door Huub Keybets;
19.30 - 20.25
Annemarie Busser, Amnesty, over Vreemdelingen-detentie in Nederland: het moet en het kan anders,
                    alternatieven voor detentie.
                    Lees haar verhaal
                    daarna discussie;
20.25 - 20.35
koffie/thee pauze;
20.35 - 21.25
Carla van Os, Defence for Children, over Opvang van gezinnen in Gilze-Rijen en Katwijk en
                    de algemene situatie van kinderen van asielzoekers en migranten.
                    Lees haar verhaal
                    daarna discussie;
21.25 - 21.35
koffie/thee pauze;
21.35 - 22.00
Plenaire discussie en mogelijke acties.


Inkijk februari 2012 Online

Door de INKIJK-redactie is het Februari 2012 nummer online gezet en aan de betalende abonnee's gezonden.


1 januari 2012 - Nieuwsbrief Stichting Aman-Iman

Vandaag verscheen de 1 ste nieuwsbrief van jaargang 4 van de Stichting Aman-Iman, water is leven

Voor meer informatie kijk op: www.aman-iman.nl


Kerstwens Heerlen Mondiaal

Heerlen mondiaal wenst iedereen Prettige Kerstdagen en een gelukkig en vreedzaam 2012 !!

Traditie getrouw verschijnt De Inkijk nooit in januari en het eerste volgende volgende nummer verschijnt daarom omstreeks 1 februari 2012.

Kopij kan tot uiterlijk 28 januari 2012 gemaild worden naar: vredesburo.heerlen@zonnet.nl

Berichten voor onze website kunt u mailen aan: frank@rochette.nl


Ouder Nieuws

Voor 2013 nieuws klik Hier

Voor 2011 nieuws klik Hier

Voor 2010 nieuws klik Hier